Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРИЗОВАВА КЪМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КООПЕРАЦИИ, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

ВИЖТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ И ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ

 

  

Заповед №РД_2-550/22.06.2017 г. относно  обявяване на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като „служебна тайна

 

Заповед на кмета във връзка със спазване на изискванията на Наредба №8121з – 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 

Вижте пълният текст на заповедта

 

 

20.09.2017 г.


СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНA УСЛУГA ЗА „КОМУНАЛНО БИТОВИ НУЖДИ”


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНA УСЛУГA ЗА „КОМУНАЛНО БИТОВИ НУЖДИ ”, С КОИТО ЩЕ СЕ СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГА

 

 

 


08.09.2017 г.

ОБЯВА

за обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице „ТИ ЕС ТИ МЕТАЛ“ ЕООД

Борислава Карамфилова Борисова-Станчева, гр. Перник, ул.“Кирил Тупанков“ №9,

тел. 0898509759, гражданство българско

с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник и ЕИК 204726466

има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на „Цех за производство на метални изделия, разположен в ПИ 000264, находящ се в м. „Равнище“, по КВС на землището на с. Конска, общ. Брезник.“

Вижте пълния текст на обявата

 

 

07.09.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТ, ИЗГОТВЕН ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на 13 общини за възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници.

Община Брезник получава средства за възcтановяване на арката на входа на 5-ти конен полк в гp. Бpезник.

Вижте подробности.

 


 

 

04.09.2017 г.

 

Проект на Наредба за поставяне преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи

(чл.56 ал.2 от ЗУТ)

 

 

График за сметоизвозване м.09.2017 г.

 


22.08.2017 г.

 

 

 

 

 

17.08.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛHATА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от „СИМЕОНОВ ВЕТ” ЕООД, гр. Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите: водоснабдяване за животновъдство и напояване на земеделски култури - в имот № 076020 и имот № 076021, местност „Бараковец“, землище с. Кошарево, община Брезник

Вижте пълния текст на съобщението

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

до

всички собственици на животновъдни обекти

на територията на община Брезник


Във връзка с писмо от Областна администрация – Перник с изх. №0800-50 от 26.07.2017 г. и писмо от Областно пътно управление – Перник, Ви уведомяваме за следното:

На основание чл.26, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за пътищата, без разрешение в обхвата на пътя се забранява – косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове. Всяко допускане на животни на пътя може да създаде предпоставки за ПТП и да доведе до трагичен край. Съгласно чл.52 от Закона за пътищата нарушителите се наказват с глоба от 200 до 500 лв.

 

 

 

 

01.08.2017 г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник

Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“ с Възложител „Община Брезник

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви предоставяме копие от информацията по Приложение №2 на хартиен и електронен носител за изясняване обществения интерес към реализирането на инвестиционно предложение: „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“, което ще се реализира в ПИ №06286.60.8, собственост на Община Брезник.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят в 14 дневен срок от публикуване на обявата, писмено в Община Брезник, ул.“Елена Георгиева“ №16 или в РИОСВ – Перник, гр.Перник, ул. „Благой Гебрев“ №15.

Вижте цялата информация по Приложение 2

 

 

10.07.2017 г.

 

ОБЯВА За обществеността

Съгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци с код R12 и код R13”,Фирма ЕТ „МЕДИКЪЛ ЕКСПРЕС-Методи Петков”, гр. София 1616, Район Витоша, ул.”Подграмада” №37, ЕИК 121021041, предоставя на община Брезник обществен достъп до информацията по приложение №2 за изразяване на становища от заинтересувани лица. 07751/20-34;20-10; GSM 0899946040

 

 

Вижте пълния текст на обявата и Приложение 2

 

 

 

Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.

Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката

 

 

Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.

 

 

 

02.05.2017 г.

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте тук

 

 

06.03.2017 г.

 

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Брезник


Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.3 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №365/23.02.2017 г. на ОбС Брезник/

 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

В А Ж Н О !

 

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.

На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.

 

 

 

06.12.2016 г.

Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

За обект 1

За обект 2

За обект 3

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

    14.09.2017 О Б Я В Л Е Н И Е №...

Четвъртък, 14 Септември 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

ОБЯВА за обществеността Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице „ТИ ЕС ТИ МЕТАЛ“ ЕООД Борислава Карамфилова Борисова-Станчева, гр....

Петък, 8 Септември 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за поставяне премества

Проект на Наредба за поставяне преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално - декора...

Понеделник, 4 Септември 2017

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция, Западно

17.08.2017 г. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛHAT А СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” СЪОБЩЕНИЕ ...

Четвъртък, 17 Август 2017

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за Изграждане на млекопреработвателно предприятие за производство на сирене, кашкавал, извара, сметана и к...

Понеделник, 14 Август 2017

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“ – Перник № РД-250/04.08.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 1 от ...

Вторник, 8 Август 2017

прочетете повече

Обява за търг с явно наддаване за отдава

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-679/03.08.2017 г. обявява търг за отдаване на имоти общинска собственост под наем: ...

Петък, 4 Август 2017

прочетете повече

Инвестиционно предложение „Изграждане на

01.08.2017 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване ...

Вторник, 1 Август 2017

прочетете повече

Провеждане на консултации по екологична

31.07.2017 г. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ВИЖТЕ ...

Понеделник, 31 Юли 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от ЕТ

    ОБЯВА За обществеността Съгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 10 Юли 2017

прочетете повече

Уведомление от Басейнова дирекция "Запа

Вижте пълния текст на Уведомлението от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" гр. Благое...

Понеделник, 29 Май 2017

прочетете повече

Протокол на комисия за определяне и утвъ

ОБЯВА Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на Зак...

Вторник, 23 Май 2017

прочетете повече

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте ...

Вторник, 2 Май 2017

прочетете повече

Списък на пасища, мери и ливади за общин

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.3 от ЗСПЗЗ /приет ...

Понеделник, 6 Март 2017

прочетете повече

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник на ос

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански жи...

Понеделник, 6 Март 2017

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

З А П О В Е Д  № РД-219/28.10.2016 г.           На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ...

Вторник, 8 Ноември 2016

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 9 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 771787