Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 


Всичко актуално за

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

Изтеглете от тук

 

 ПРИ ПОЖАР ИЛИ ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ

 ПОЗВЪНЕТЕ НА:

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ: 112

 РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГР. БРЕЗНИК: 07751/38-73

 ОБЩИНА БРЕЗНИК, ДЕЖУРЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ:

 07751/20-34;20-10;20-67, GSM: 0899946040

 Препоръки за пожарна безопасност и Правила за действие при пожар в сграда


 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

 Община Брезник, отдел „МДТ” уведомява всички данъчно задължени лица, че от 15.02.2016 г. могат да плащат дължимите данъци и такси за 2016 г.

Плащания могат да бъдат извършвани на гише №3 в сградата на общината, чрез представителствата на EASY PAY в цялата страна или по банков път. Справка за задълженията може да се направи онлайн на сайта на община Брезник с пин код, който се получава от отдел „МДТ”.

  

Пътят от Сардиния до Гърло. По стъпките на античността - нова статия от Информационния туристически център в община Брезник

 01.12.2016 г.

 

Проект за промяна на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата,

организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник

 

01.12.2016 г.

Мотиви и Проект на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Брезник

 

 01.12.2016 г.

Списък на оценени кандидати за потребители на социалната услуга за  "Комунално-битови нужди"

по проект BG05M9OP001-2.002-0180-C001 "Център за услуги в домашна среда" към община Брезник

 

Списък на кандидати за потребители на социалната услуга за  "Комунално-битови нужди" с които ще се сключат договори за услугата

по проект BG05M9OP001-2.002-0180-C001 "Център за услуги в домашна среда" към община Брезник

 

 

 

 

29.11.2016 г.

   

Призив към жителите на град Брезник

Уважаеми съграждани,

умоляваме Ви  да не изхвърляте битови отпадъци в съдовете предназначени за пепел.

 От общината 

 

 

29.11.2016 г.

Уважаеми съграждани,  

във връзка с настъпване на зимния сезон и необходимостта от снегопочистване,

Ви молим  да почиствате своевременно от сняг прилежащата тротоарна площ пред имотите, магазините или офисите си.

От общината 

 

 28.11.2016 г.

 

                Община Брезник организира обществено обсъждане на Проект на Общ устройствен план на Община Брезник, съгласно изискванията на чл.127, ал.1 от ЗУТ. То ще се състои на 09.12.2016 г. от 10:00ч. в малкия салон на НЧ „Просвещение 1870“ гр. Брезник.

Проекта на Общия устройствен план изтеглете от тук

 

 

 25.11.2016 г.

 

ПРЕДЛАГАНИ ПРОМЕНИ В ОБЛАГАНЕТО НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2017 Г.  

Необходимостта от промени в Наредбата за опредeляне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ се обуславя от следното:  

Вижте пълния текст на предложението и Приложение 1 към чл.5, ал.3

от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Брезник 

 

 

 График за сметоизвозване за м. ноември

 

19.08.2016

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно сключването на споразумения в землищата на община Брезник

 

01.08.2016 г.

Уважаеми жители на община Брезник, моля запознайте се с Проект на Методика за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси.

Вашите мнения и предложения изпращайте на електронната поща на общината или на гише №3 в сградата на общинската администрация

 

10.05.2016 г.

 

ДО

 Министерство на околната среда и водите

 ул. "У. Гладстон"  67

 София 1000,

 

З А Я В Л Е Н И Е


от Васил Михайлов Узунов – Кмет на община Брезник  

 

За издаване на  балнеологична оценка  удостоверяваща качествата на минерална вода от находище „Желязна вода“

местност „Свети Никола“ /Лесков дол/, водоизточник “Галерията“ в землището на гр. Брезник.


 СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВАТА НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА №69/27.06.2002 Г.

 

 

03.05.2016 г.

Заповед на кмета на община Брезник относно мерките за предотвратяване появата и разпространението на „Заразен модуларен дерматит на територията на общината и информация за заболяването

 

01.03.2016 г.

 

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем,  съгласно чл.37и ал.1 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №80/25.02.2016 г. на ОбС Брезник/

  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка със Закона за управление на отпадъците, Наредба за третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), Община Брезник  има сключен договор с оползотворяващи  организации, за събиране и транспортиране на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване и батерии.

Гражданите могат да предадат безплатно излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори от домовете, въз основа на предварително подадена от тях заявка на  е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или на тел. 07751/25-14.

Отпадъците ще се събират от мобилни екипи на фирмата.

За допълнителна информация: Община Брезник , тел: 07751/25-14

Детелина Виденова - мл. експерт „ЕХ и КД“ към Община Брезник.

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ

ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

 ЗА ВАС ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ: ВИЖТЕ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Проект за промяна на Наредбата за измене

Проект за промяна на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, ...

Четвъртък, 1 Декември 2016

прочетете повече

Проект на изменение и допълнение на Наре

Мотиви и Проект на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните ...

Четвъртък, 1 Декември 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от ЗП С

   О Б Я В А От ЗП Светослав Любомиров Седевчeв до заинтересованите лица и общност   Уведомявам Ви, че е открит обществен достъп до ...

Вторник, 29 Ноември 2016

прочетете повече

Обществено обсъждане на Проект на Общ ус

28.11.2016 г.                   Община Брезник организира обществено обсъждане на Проект на Общ устройствен план на Община Брезник, съгласно изискванията на чл.127, ...

Понеделник, 28 Ноември 2016

прочетете повече

Предложение за промяна в Наредбата за ме

ПРЕДЛАГАНИ ПРОМЕНИ В ОБЛАГАНЕТО НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2017 Г.   Необходимостта от промени в Наредбата за опредeляне на местните такси ...

Петък, 25 Ноември 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение отза ин

ОБЯВА  до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно намерение от  ЗП БОЯН ВАЛЕНТИНОВ ЦАНЕВ Адрес за кореспонденция: с. Горни Романци, общ. Брезник, ...

Понеделник, 14 Ноември 2016

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

З А П О В Е Д  № РД-219/28.10.2016 г.           На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ...

Вторник, 8 Ноември 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Тел

    ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка ...

Петък, 4 Ноември 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от Свет

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице: Светослав Любомиров Седевчов, обл. Перник, общ. Брезник, с. Ребро, гражданство – българско /име, адрес и ...

Четвъртък, 13 Октомври 2016

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

       З А П О В Е Д № РД-179/30.09.2016 г.           На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността ...

Вторник, 11 Октомври 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Бил

Обект: „Изграждане на козеферма с доилна зала в границите на поземлен имот № 026080 в землището на с. Горни Романци с ...

Петък, 7 Октомври 2016

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

07.09.2016 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-1431/5/ от 01.09.2016 г. Община гр. ...

Сряда, 7 Септември 2016

прочетете повече

Протокол №1 за определяне на полагащата

28.04.2016 г. Протокол №1 на комисия, назначена със заповед №3-5/07.04.2016 г. за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, ...

Четвъртък, 28 Април 2016

прочетете повече

Списък на пасища, мери и ливади за общин

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.1 от ЗСП...

Вторник, 1 Март 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Асе

„АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник ОБЯВА „АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник уведомява обществеността на гр. Бре...

Четвъртък, 7 Януари 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Асе

„АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник ОБЯВА „АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник уве...

Четвъртък, 7 Януари 2016

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 10 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 650404

Настройки