Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

 

 

  

Заповед №РД_2-550/22.06.2017 г. относно  обявяване на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като „служебна тайна

 

 

ЗАПОВЕД 868/11.10.2017 г. относно предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктурата, снабдяването, обслужването и услугите на територията на община Брезник и намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2017 – 2018 година

 

 

Информация, свързана с почистване на пътищата през зимен сезон 2017 – 2018 г. Карта на община Брезник

 

 

Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон и действия при възникнал пожар

 

 

 

Заповед № РД_2–931/01.11.2017 г. относно определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2018 година в населените места на община Брезник

 

 

 

13.12.2017 г.

 

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник

 

Заповед РД-409/06.12.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Режанци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година


Заповед РД-410/06.12.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Билинци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година

 

 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК ОРГАНИЗИРА ХV МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „СУРОВА БРЕЗНИК ’2018” НА 20 ЯНУАРИ 2018 ГОД.

 

ВИЖТЕ СТАТУТ ЗА УЧАСТИЕ

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

 

 

 

 


Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 11 – 15 декември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Вижте тук за Община Брезник

 

 

 

08.12.2017 г.

 

 

Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

08 Декември 2017

Работа за селскостопански работници в

Испания и Португалия

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник набира 1475 селскостопански работници за Испания и Португалия.

 

Вижте подробности тук

 


 

 

 

05.12.2017 г.

 

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БРЕЗНИК

 

 

 

27.11.2017 г. - Докладна записка относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник

 

 

 

 

23.11.2017 г.

 

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г.

 

23.11.2017 г.

 

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-972/21.11.2017 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост - вижте подробности

 

 

10.11.2017 г.


Заповеди на директора на ОД “Земеделие“ – Перник

Заповед № РД-351/03.11.2017 г. относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Брезник за определяне състав на комисиите по землища


Заповед РД-354/08.11.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Красава, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година


Заповед РД-353/07.11.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Горни Романци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година


Заповед РД-346/02.11.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Ярославци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година


Заповед РД-344/02.11.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Муртинци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година

 

 

 

 

09.11.2017 г. Постановено становище по екологична оценка №ЕО-2-2/2017 г. на ОУП на община Брезник - вижте тук

 

 

 

01.11.2017 г. - Проект на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ.

Приложение 11 - Вътрешна методика за определяне приходите и разходите за формиране такса битови отпадъци.

План сметка за необходимите разходи по дейности


 

01.11.2017 г. - Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци

 

 

01.11.2017 г.

ЗАПОВЕД

№ РД_2- 925

гр. Брезник, 31.10.2017 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство

 

ОБЯВЯВАМ:


КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА

ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БРЕЗНИК

 

Вижте пълния текст на Заповедта и Заявление за участие

 

 

 

График за сметоизвозване м.11.2017 г.

 

 

17.10.2017 г.

 


ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК С МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪХНЕНЕ НА ИГЛОЛИСТНИТЕ КУЛТУРИ, В СЛЕДСТВИЕ НА НАПАДЕНИЯ ОТ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ

 

10.10.2017 г.

 

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“ – Перник

№ РД-303/29.09.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно разпределение на масиви за ползване в  землището на с. Видрица.

 

№ РД-310/05.10.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно разпределение на масиви за ползване в  землището на с. Гърло.
08.09.2017 г.

ОБЯВА

за обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице „ТИ ЕС ТИ МЕТАЛ“ ЕООД

Борислава Карамфилова Борисова-Станчева, гр. Перник, ул.“Кирил Тупанков“ №9,

тел. 0898509759, гражданство българско

с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник и ЕИК 204726466

има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на „Цех за производство на метални изделия, разположен в ПИ 000264, находящ се в м. „Равнище“, по КВС на землището на с. Конска, общ. Брезник.“

Вижте пълния текст на обявата 

01.08.2017 г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник

Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“ с Възложител „Община Брезник

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви предоставяме копие от информацията по Приложение №2 на хартиен и електронен носител за изясняване обществения интерес към реализирането на инвестиционно предложение: „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“, което ще се реализира в ПИ №06286.60.8, собственост на Община Брезник.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят в 14 дневен срок от публикуване на обявата, писмено в Община Брезник, ул.“Елена Георгиева“ №16 или в РИОСВ – Перник, гр.Перник, ул. „Благой Гебрев“ №15.

Вижте цялата информация по Приложение 2

 

 

10.07.2017 г.

 

ОБЯВА За обществеността

Съгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци с код R12 и код R13”,Фирма ЕТ „МЕДИКЪЛ ЕКСПРЕС-Методи Петков”, гр. София 1616, Район Витоша, ул.”Подграмада” №37, ЕИК 121021041, предоставя на община Брезник обществен достъп до информацията по приложение №2 за изразяване на становища от заинтересувани лица. 07751/20-34;20-10; GSM 0899946040

 

 

Вижте пълния текст на обявата и Приложение 2

 

 

 

Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.

Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката

 

 

Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.

 

 

 

02.05.2017 г.

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте тук

 


 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

В А Ж Н О !

 

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.

На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.

 

 


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед РД-409/06.12.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Режанци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното ...

Сряда, 13 Декември 2017

прочетете повече

Проект на наредба за изменение и допълне

Докладна записка относно приемане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане ...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

24.11.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ № 7000-639 /1/ от 23.11.2017 г. Община гр. Брезн...

Петък, 24 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече

Обявява за търг за отдаване под наем на

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-972/21.11.2017 г. обявява търг за отдаване под наем на имот общинска собственост: І. Опи...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

  Заповед № РД-351/03.11.2017 г. относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Ин...

Петък, 10 Ноември 2017

прочетете повече

Становище на РИОСВ-Перник по екологична

Постановено становище по екологична оценка №ЕО-2-2/2017 г. на ОУП на община ...

Четвъртък, 9 Ноември 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за определяне размера

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци...

Сряда, 1 Ноември 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за определяне размера

01.11.2017 г. - Проект на Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ. Приложение 11 - ...

Сряда, 1 Ноември 2017

прочетете повече

Заповед за обявяване на конкурс за дирек

31.10.2017 г. ЗАПОВЕД № РД_2- 925 гр. Брезник, 31.10.2017 г. ...

Сряда, 1 Ноември 2017

прочетете повече

Обявления по проект по договор за безвъз

31.10.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка със изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 ...

Вторник, 31 Октомври 2017

прочетете повече

Обявления по проект по договор за безвъз

18.10.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка със изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 „Це...

Сряда, 18 Октомври 2017

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

№ РД-303/29.09.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относ...

Вторник, 10 Октомври 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура за подб

27.09.2017 г.   Община Брезник в качеството си на доставчик на социални услуги, съгласно Заповед №РД010996/10.08.2017 г. на изпълнителния директор на ...

Сряда, 27 Септември 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

ОБЯВА за обществеността Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице „ТИ ЕС ТИ МЕТАЛ“ ЕООД Борислава Карамфилова Борисова-Станчева, гр....

Петък, 8 Септември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 62 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 832924