Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

07751/20-34;20-10; GSM: 0899946040

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРИЗОВАВА КЪМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КООПЕРАЦИИ, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

ВИЖТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ

 

 

Заповед на кмета във връзка със спазване на изискванията на Наредба №8121з – 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 

Вижте пълният текст на заповедта

 

 

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 29.05 – 02.06.2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Вижте графика за прекъсванията за община Брезник


 

 

 

 

23.05.2017 г.

 

ОБЯВА

Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите /П на ЗИД на ЗГ/ (ДВ, бр. 60/2015г.), комисия изготви и утвърди списъци на поземлени имоти на територията на Община Брезник притежаващи характеристика на гора смисъла на чл.2, ал.1, т. 1 от Закона за горите.

В изпълнение на §49, ал.7 от ПЗР на ЗГ и т. III.3 от Заповед №131 от 21.01.2016 г., обявяваме списъка за Вашето землище за запознаване в срок от 2/два/ месеца на собствениците на засегнати имоти считано от 29.05.2017година.

В едномесечен срок след изтичането на горепосочения срок собствениците на засегнатите имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения в Община Брезник.

Протокол и списъци на имотите по землища

 

 

 

 

 

 

22.05.2017 г.

 

 

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗА „КОМУНАЛНО – БИТОВИ НУЖДИ”

СПИСЪК НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗА „КОМУНАЛНО – БИТОВИ НУЖДИ”, С КОИТО ЩЕ СЕ СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГАТА

 

 

17.05.2017 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ на територията на община Брезник

 

 

Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.

 

 

 

 

02.05.2017 г.

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте тук

 

 

График за сметоизвозване м.05.2017 г.

 

 


 

20.04.2017 г.

 


 

Община Брезник обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост и търг с явно наддаване продажба на недвижими имоти

 

07.04.2017 г.

 

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник № РД-118/07.04.2017 г., № РД-119/07.04.2017г. и № РД-120/07.04.2017 г.,

Относно: Одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Гоз, с. Бабица и с. Арзан, община Брезник, област Перник, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 г. и одобряване разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите.

Вижте заповедите тук

 

 

 

 

 

10.03.2017 Г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2027 ГОДИНА И МОТИВИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

 

 

 

06.03.2017 г.

 

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Брезник


 

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.3 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №365/23.02.2017 г. на ОбС Брезник/

 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

В А Ж Н О !

 

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.

На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.

 

 

 

 

 

06.12.2017 г.

Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

За обект 1

За обект 2

За обект 3

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Протокол на комисия за определяне и утвъ

ОБЯВА Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на Зак...

Вторник, 23 Май 2017

прочетете повече

Списъци на кандидати за потребители на с

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗА „КОМУНАЛНО – БИТОВИ НУЖДИ” СПИСЪК НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТ...

Понеделник, 22 Май 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ ...

Сряда, 17 Май 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от Те

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Вторник, 9 Май 2017

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

02.05.2017 г.   ОБЯВЛЕНИЕ Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обя...

Вторник, 2 Май 2017

прочетете повече

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте ...

Вторник, 2 Май 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 от Закона за нор...

Петък, 21 Април 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от Об

ОБЯВА ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и ред...

Четвъртък, 20 Април 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед № _ РД 2- 256 обявява търг за отдаване на имоти общинска собственост под нае...

Четвъртък, 20 Април 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надд

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-257/19.04.2017 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: ...

Четвъртък, 20 Април 2017

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник на основание чл. 37ж, ал.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ в землището на с. ...

Вторник, 11 Април 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от “

  ОБЯВА за обществеността на град Брезник Уведомяваме Ви, че “ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД гр. София, ПК 168...

Понеделник, 10 Април 2017

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник № РД-118/07.04.2017 г., № РД-119/07.04.2017г. и № РД-120/07.04.2017 г., О...

Петък, 7 Април 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от „Б

ОБЯВА За обществеността Инвестиционно предложение от „БКС - Брезник“ ЕООД Уведомяваме Ви, че фирма „БКС - Брезник“ ЕООД, със седалище и адрес ...

Понеделник, 20 Март 2017

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС   „Изграждане на предприятие за преработване на мляко (мандра) в границите на поземлен имо...

Четвъртък, 16 Март 2017

прочетете повече

Проект на Програма за насърчаване на изп

10.03.2017 Г. УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ...

Петък, 10 Март 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 5 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 723770

Настройки