Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 


 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

 

Изтеглете от тук

 

 

 

ПРИ ПОЖАР ИЛИ ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ

 

ПОЗВЪНЕТЕ НА:

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ: 112

 

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГР. БРЕЗНИК: 07751/38-73

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК, ДЕЖУРЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ:

 07751/20-34;20-10;20-67, GSM: 0899946040

 

Препоръки за пожарна безопасност и Правила за действие при пожар в сграда

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

 

 

 

 

 

 

Община Брезник, отдел „МДТ” уведомява всички данъчно задължени лица, че от 15.02.2016 г. могат да плащат дължимите данъци и такси за 2016 г.

Плащания могат да бъдат извършвани на гише №3 в сградата на общината, чрез представителствата на EASY PAY в цялата страна или по банков път. Справка за задълженията може да се направи онлайн на сайта на община Брезник с пин код, който се получава от отдел „МДТ”.

 

 26.09.2016 г.

 

 

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БРЕЗНИК

 

На 05 октомври 2016 г. (сряда) от 10:00 часа в читалище „Просвещение“ – гр. Брезник, екипът на Областния информациоинен център - Перник организира информационна среща на тема: “Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуални възможности за финансиране по оперативните програми.“.

 

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса, общинска администрация, неправителствени организации, образователни институции, граждани и др.

 

Областният информационен център - Перник, е част от мрежата на 28-те информационни центрове и  е създаден по Проект на Община Перник № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”,, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

 

 

21.09.2016 г.

 

 

20.09.2016 г.

 

 

ПОКАНА


Във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. на основание чл.91 от ИК и Решениe № 3524-ПВР/НР /16.09.2016 г. на ЦИК, кметът на Община Брезник кани да вземат участие като парламентарно представени партии и коалиции и като партии с представители в ЕП, в консултации по определяне квотите на участие, длъжностите и съставът на Секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на община Брезник.

 

Първото заседание от консултациите ще се проведе на 27.09.2016 г. /вторник/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Брезник.

 

 

 

Вижте пълния текст на поканата.

 

 

 

 

19.09.2016 г.

 

 

30.08.2016 г.

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

 

26.08.2016 г.


 

 

Проект на наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти  и съоръжения на територията на община Брезник

 

 

 


 

 

19.08.2016 г.

 

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Брезник

 

 

 

 

19.08.2016

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно сключването на споразумения в землищата на община Брезник

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

Във връзка с извършване на ремонтни работи на покрива на сградата "ДНА" от 18.08.2016 г. до приключване на ремонта ще бъде преустановено движението по ул. "Андрей Михайлов" за времето от 08 - 18.00 часа.

 

 


01.08.2016 г.

Уважаеми жители на община Брезник, моля запознайте се с Проект на Методика за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси.

Вашите мнения и предложения изпращайте на електронната поща на общината или на гише №3 в сградата на общинската администрация

 

График за сметоизвозване за м. август


23.06.2016 г.

Заповед на кмета във връзка с ограничените водни запаси във водоемите и резервоарите на територията на община Брезник

 

21.06.2016 г.

Предложение за допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Брезник

 


10.05.2016 г.

 

ДО

 

Министерство на околната среда и водите

 

ул. "У. Гладстон"  67

 

София 1000,

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е


от Васил Михайлов Узунов – Кмет на община Брезник  

 

За издаване на  балнеологична оценка  удостоверяваща качествата на минерална вода от находище „Желязна вода“

местност „Свети Никола“ /Лесков дол/, водоизточник “Галерията“ в землището на гр. Брезник.

 

 

 


 СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВАТА НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА №69/27.06.2002 Г.

 

 

 

03.05.2016 г.

 

 

 

Заповед на кмета на община Брезник относно мерките за предотвратяване появата и разпространението на „Заразен модуларен дерматит на територията на общината и информация за заболяването

 

 

 

 

28.04.2016 г.

 

Протокол №1 на комисия, назначена със заповед №3-5/07.04.2016 г. за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.2 от чл.37и от ЗИД на ЗСПЗЗ

 


 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

12.03.2016 г.

 

 

Заповед на кмета във връзка с плащане от ползвателите на полски пътища - вижте пълния текст

 

 

12.03.2016 г.

 

 

Заповед на кмета във връзка със забраняване на пашата на селскостопански животни в определени в заповедта територии - вижте пълния текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2016 г.

 

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем,  съгласно чл.37и ал.1 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №80/25.02.2016 г. на ОбС Брезник/

 

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка със Закона за управление на отпадъците, Наредба за третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), Община Брезник  има сключен договор с оползотворяващи  организации, за събиране и транспортиране на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване и батерии.

 

Гражданите могат да предадат безплатно излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори от домовете, въз основа на предварително подадена от тях заявка на

 

e –mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или на тел.: 07751/25-14.

 

Отпадъците ще се събират от мобилни екипи на фирмата.

 

За допълнителна информация: Община Брезник , тел: 07751/25-14

 

Детелина Виденова - мл. експерт „ЕХ и КД“ към Община Брезник.

 

 


 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

 

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ

ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

 

ЗА ВАС ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ: ВИЖТЕ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

07.09.2016 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-1431/5/ от 01.09.2016 г. Община гр. ...

Сряда, 7 Септември 2016

прочетете повече

Общинска стратегия за развитие на социал

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 ...

Вторник, 30 Август 2016

прочетете повече

Община Брезник, обявява търгове с явно н

Община Брезник, на основание заповед № 699/22.08.2016 г., обявява търг с явно наддаване за: 1. Помещение с пло...

Понеделник, 22 Август 2016

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на о

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските ...

Петък, 19 Август 2016

прочетете повече

Съобщение относно публично обявяване на

05.07.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите На основание чл.6-2а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2...

Вторник, 5 Юли 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от Те

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице: Теленор България ЕАД , с адрес за кореспонденция : гр.София , бул.Симеоновско шосе №12...

Понеделник, 20 Юни 2016

прочетете повече

Съобщение относно публично обявяване на

14.05.2016 г. Съобщение относно публично обявяване на заявление от "Био енерджи груп" ООД за издаване на разрешително за водовземане от под...

Събота, 14 Май 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от ”Нат

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Уведомяваме Ви, че фирма Натурекс ЕООД, гр. София, ул.Позитано 9, тел:0887202972 naturex@dir.bgq гр. .Со...

Понеделник, 9 Май 2016

прочетете повече

Протокол №1 за определяне на полагащата

28.04.2016 г. Протокол №1 на комисия, назначена със заповед №3-5/07.04.2016 г. за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, ...

Четвъртък, 28 Април 2016

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от ЮЗДП

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Съобщение Относно: Публично обявяване на заявление от ЮЗДП ДП ТП „Държавно Гор...

Сряда, 27 Април 2016

прочетете повече

Обявления за инвестиционни намерения от

13.04.2016 г. ОБЩИНА БРЕЗНИК уведомява обществеността на община Брезник за инвестиционни предложения: 1. „Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж „Ка...

Сряда, 13 Април 2016

прочетете повече

Съобщение относно откриване на процедура

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Съобщение Относно: Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-278/02.12.2015 г. за откриване на процедура за издаване на ...

Понеделник, 28 Март 2016

прочетете повече

Списък на пасища, мери и ливади за общин

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.1 от ЗСП...

Вторник, 1 Март 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Асе

„АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник ОБЯВА „АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник уведомява обществеността на гр. Бре...

Четвъртък, 7 Януари 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Асе

„АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник ОБЯВА „АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник уве...

Четвъртък, 7 Януари 2016

прочетете повече

Заповед за определяне на райони за смето

ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗАПОВЕД № 1241 Брезник, 02.11.2015 г.   На осно...

Четвъртък, 5 Ноември 2015

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 11 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

uzunov.JPG

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 624355

Настройки