Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРИЗОВАВА КЪМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КООПЕРАЦИИ, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

ВИЖТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ И ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ

 

  

Заповед №РД_2-550/22.06.2017 г. относно  обявяване на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като „служебна тайна

 

Заповед на кмета във връзка със спазване на изискванията на Наредба №8121з – 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 

Вижте пълният текст на заповедта

 

 

 

 

17.08.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛHAT А СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от „СИМЕОНОВ ВЕТ” ЕООД, гр. Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите: водоснабдяване за животновъдство и напояване на земеделски култури - в имот № 076020 и имот № 076021, местност „Бараковец“, землище с. Кошарево, община Брезник

Вижте пълния текст на съобщението

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка със изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 „Център за услуги в домашна среда” към Община Брезник по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Община Брезник уведомява, че е открита процедура за подбор на лица потребители на услугите по проекта, предоставяни от Център за услуги в домашна среда към Община Брезник.

 

Вижте пълния текст на обявлението

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка със стартиране на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 „Център за услуги в домашна среда” към Община Брезник по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Обява за прием на документи за провеждане на процедура за подбор:

За избор на персонал за предоставяне на социални услуги в „Център за услуги в домашна среда” към Община Брезник , във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Вижте пълния текст на обявлението

 

 

08.08.2017 г.

 

 

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“ – Перник

№ РД-250/04.08.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2017/2018 година в землищата на община Брезник

№ РД-249/04.08.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 72б, ал. 1, изр. второ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2017/2018 година в землището на гр.Брезник

 

 

График за сметоизвозване м.08.2017 г.

 

 

04.08.2017 г.

 

 

 

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-679/03.08.2017 г. обявява търг за отдаване на имоти общинска собственост под наем:

 

Пълния текст на обявата вижте тук.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

до

всички собственици на животновъдни обекти

на територията на община Брезник


Във връзка с писмо от Областна администрация – Перник с изх. №0800-50 от 26.07.2017 г. и писмо от Областно пътно управление – Перник, Ви уведомяваме за следното:

На основание чл.26, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за пътищата, без разрешение в обхвата на пътя се забранява – косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове. Всяко допускане на животни на пътя може да създаде предпоставки за ПТП и да доведе до трагичен край. Съгласно чл.52 от Закона за пътищата нарушителите се наказват с глоба от 200 до 500 лв.

 

 

 

 

01.08.2017 г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник

Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“ с Възложител „Община Брезник

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви предоставяме копие от информацията по Приложение №2 на хартиен и електронен носител за изясняване обществения интерес към реализирането на инвестиционно предложение: „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“, което ще се реализира в ПИ №06286.60.8, собственост на Община Брезник.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят в 14 дневен срок от публикуване на обявата, писмено в Община Брезник, ул.“Елена Георгиева“ №16 или в РИОСВ – Перник, гр.Перник, ул. „Благой Гебрев“ №15.

Вижте цялата информация по Приложение 2

 

 

31.07.2017 г.


ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

 

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ВИЖТЕ ТУК

 

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПЛАН НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК И ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПЛАН НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.127 АЛ.1 ОТ ЗУТ, ЩЕ СЕ СЪСТОИ В ГР. БРЕЗНИК, МАЛКИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕЩЕНИЕ 1870“ НА 05.09.2017 Г. ОТ 11:00 ЧАСА.

 

 

 

27.07.2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

Уведомяваме ви, че „АКСИ” ЕООД с. Сопица, Община Брезник има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за обработка на дървесина и складова база“.

Дейностите ще се осъществяват в УПИ II- 000233 с. Кошарево, отреден за складови и безвредни производствени дейности.

 

Лице за контакти: Стойчо Иванов Стоилов

тел.0886 507 006

 

 

24.07.2017 г.

 

Инвестиционно предложение за: „Производство на топлолюбиви видове риба от Рибовъдна ферма "МИРОС"ЕООД-Язовир " Бегуновци”, Общ.Брезник, Обл. Перник” с възложител: ” МИРОС ” ЕООД, гр. Перник, ул.Граово№ 44 представлявано от Росен Йорданов Асенов

Цялата информация по инвестиционното намерение и Приложение 2 вижте тук

 


19.07.2017 г. - Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Брезник

 


 

10.07.2017 г.

 

ОБЯВА За обществеността

Съгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци с код R12 и код R13”,Фирма ЕТ „МЕДИКЪЛ ЕКСПРЕС-Методи Петков”, гр. София 1616, Район Витоша, ул.”Подграмада” №37, ЕИК 121021041, предоставя на община Брезник обществен достъп до информацията по приложение №2 за изразяване на становища от заинтересувани лица. 07751/20-34;20-10; GSM 0899946040

 

 

Вижте пълния текст на обявата и Приложение 2

 

 

 

Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.

Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката

 

 14.06.2017 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управлението на общинските пътища, приета с Решение №162 от 21.04.2005 г. 

Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.

 

 

 

02.05.2017 г.

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте тук

 

 

06.03.2017 г.

 

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Брезник


Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.3 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №365/23.02.2017 г. на ОбС Брезник/

 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

В А Ж Н О !

 

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.

На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.

 

 

 

06.12.2017 г.

Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

За обект 1

За обект 2

За обект 3

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Съобщение от Басейнова дирекция, Западно

17.08.2017 г. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛHAT А СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” СЪОБЩЕНИЕ ...

Четвъртък, 17 Август 2017

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за Изграждане на млекопреработвателно предприятие за производство на сирене, кашкавал, извара, сметана и к...

Понеделник, 14 Август 2017

прочетете повече

Обявление по договор за безвъзмездна фин

09.08.2017       ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка със изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 „Център за услуги в ...

Сряда, 9 Август 2017

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“ – Перник № РД-250/04.08.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 1 от ...

Вторник, 8 Август 2017

прочетете повече

Обява за търг с явно наддаване за отдава

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-679/03.08.2017 г. обявява търг за отдаване на имоти общинска собственост под наем: ...

Петък, 4 Август 2017

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

03.08.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е ...

Четвъртък, 3 Август 2017

прочетете повече

Инвестиционно предложение „Изграждане на

01.08.2017 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване ...

Вторник, 1 Август 2017

прочетете повече

Провеждане на консултации по екологична

31.07.2017 г. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ВИЖТЕ ...

Понеделник, 31 Юли 2017

прочетете повече

Уведомление за инвестиционнопредложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение От “ АКСИ“ ЕООД с. Сопица, Община Брезник тел. 0886 507 006 /име, адр...

Четвъртък, 27 Юли 2017

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК Копие до Кмета на с.Бегуновци Копие до Кмета на с.Режанци Във връзка с н...

Понеделник, 24 Юли 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за водене на регистър

19.07.2017 г. - Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно ...

Сряда, 19 Юли 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от БУ

ОБЯВА За обществеността Уведомяваме Ви, че фирма БУЛСАТКОМ ЕАД , ЕИК130408101 , София , ул.Магнаурска школа 15 , Т...

Сряда, 12 Юли 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от ЕТ

    ОБЯВА За обществеността Съгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 10 Юли 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управлението на общинските пътища, приета с Решение №162 от 21....

Сряда, 14 Юни 2017

прочетете повече

Уведомление от Басейнова дирекция "Запа

Вижте пълния текст на Уведомлението от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" гр. Благое...

Понеделник, 29 Май 2017

прочетете повече

Протокол на комисия за определяне и утвъ

ОБЯВА Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на Зак...

Вторник, 23 Май 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 33 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 752624

Настройки