Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

07751/20-34;20-10; GSM: 0899946040

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРИЗОВАВА КЪМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КООПЕРАЦИИ, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

ВИЖТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ И ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ

 

  

Заповед №РД_2-550/22.06.2017 г. относно  обявяване на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като „служебна тайна

 

Заповед на кмета във връзка със спазване на изискванията на Наредба №8121з – 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 

Вижте пълният текст на заповедта

 

 

 

26.06.2017 г.

 

ОБЯВА За обществеността

Съгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци с код R12 и код R13”,Фирма ЕТ „МЕДИКЪЛ ЕКСПРЕС-Методи Петков”, гр. София 1616, Район Витоша, ул.”Подграмада” №37, ЕИК 121021041, предоставя на община Брезник обществен достъп до информацията по приложение №2 за изразяване на становища от заинтересувани лица.

 

Вижте пълния текст на обявата и Приложение 2

 

 

Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.

Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 26 - 30 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Подробен график на прекъсванията вижте тук

 

 


16.06.2017 г.

 

 

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-498/07.06.2017 г., обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Велковци, с. Садовик, с. Кошарево, с. Сопица и в землището на с.Станьовци. Обявата е публикувана във в. „Съперник” бр. 107/08.06.2017 г. Поради допусната техническа грешка в частта „ внасяне на депозит”, вместо дата „16.07.2017 г. до 22.07.2017 г”. да се чете 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.

 

 

 

14.06.2017 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ в сила от 19.05.2015 г.

 

14.06.2017 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управлението на общинските пътища, приета с Решение №162 от 21.04.2005 г.


 

 

07.06.2017 г.

 

Община Брезник, на основание заповед № РД_2- 498/07.06.2017 г., обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Велковци, с. Садовик, с. Кошарево, с. Сопица и в землището на с.Станьовци:

Описание на имоти, предмет на търга и начална тръжна цена вижте тук

 

 


 


График за сметоизвозване м.06.2017 г.

 

 

 

23.05.2017 г.

 

ОБЯВА

Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите /П на ЗИД на ЗГ/ (ДВ, бр. 60/2015г.), комисия изготви и утвърди списъци на поземлени имоти на територията на Община Брезник притежаващи характеристика на гора смисъла на чл.2, ал.1, т. 1 от Закона за горите.

В изпълнение на §49, ал.7 от ПЗР на ЗГ и т. III.3 от Заповед №131 от 21.01.2016 г., обявяваме списъка за Вашето землище за запознаване в срок от 2/два/ месеца на собствениците на засегнати имоти считано от 29.05.2017година.

В едномесечен срок след изтичането на горепосочения срок собствениците на засегнатите имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения в Община Брезник.

Протокол и списъци на имотите по землища

 

 

17.05.2017 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ на територията на община Брезник

 

 

Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.

 

 

 

 

02.05.2017 г.

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте тук

 


 

20.04.2017 г.

 


 

Община Брезник обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост и търг с явно наддаване продажба на недвижими имоти

 

07.04.2017 г.

 

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник № РД-118/07.04.2017 г., № РД-119/07.04.2017г. и № РД-120/07.04.2017 г.,

Относно: Одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Гоз, с. Бабица и с. Арзан, община Брезник, област Перник, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 г. и одобряване разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите.

Вижте заповедите тук

 

 

 

 

 

10.03.2017 Г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2027 ГОДИНА И МОТИВИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

 

 

 

06.03.2017 г.

 

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Брезник


 

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.3 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №365/23.02.2017 г. на ОбС Брезник/

 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

В А Ж Н О !

 

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.

На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.

 

 

 

 

 

06.12.2017 г.

Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

За обект 1

За обект 2

За обект 3

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обява за инвестиционно предложение от ЕТ

    ОБЯВА За обществеността Съгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 26 Юни 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управлението на общинските пътища, приета с Решение №162 от 21....

Сряда, 14 Юни 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ ...

Сряда, 14 Юни 2017

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

12.06.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 7000- 333(...

Понеделник, 12 Юни 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2- 498/07.06.2017 г., обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на зем...

Сряда, 7 Юни 2017

прочетете повече

Уведомление от Басейнова дирекция "Запа

Вижте пълния текст на Уведомлението от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" гр. Благое...

Понеделник, 29 Май 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "

  О Б Я В А „ДИВА” ООД, гр. Перник с управител Евелина Новакова Петрова Н...

Понеделник, 29 Май 2017

прочетете повече

Протокол на комисия за определяне и утвъ

ОБЯВА Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на Зак...

Вторник, 23 Май 2017

прочетете повече

Списъци на кандидати за потребители на с

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗА „КОМУНАЛНО – БИТОВИ НУЖДИ” СПИСЪК НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТ...

Понеделник, 22 Май 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ ...

Сряда, 17 Май 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от Те

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Вторник, 9 Май 2017

прочетете повече

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте ...

Вторник, 2 Май 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 от Закона за нор...

Петък, 21 Април 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от Об

ОБЯВА ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и ред...

Четвъртък, 20 Април 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед № _ РД 2- 256 обявява търг за отдаване на имоти общинска собственост под нае...

Четвъртък, 20 Април 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надд

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-257/19.04.2017 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: ...

Четвъртък, 20 Април 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 56 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 735379

Настройки