Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРИЗОВАВА КЪМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КООПЕРАЦИИ, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

ВИЖТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ И ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ

 

  

Заповед №РД_2-550/22.06.2017 г. относно  обявяване на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като „служебна тайна

 

18.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка със изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 „Център за услуги в домашна среда” към Община Брезник по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Община Брезник уведомява, че е открита процедура за подбор на лица потребители на услугите по проекта, предоставяни от Център за услуги в домашна среда към Община Брезник.

Вижте пълния текст на обявлението

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка със стартиране на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 „Център за услуги в домашна среда” към Община Брезник по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Обява за прием на документи за провеждане на процедура за подбор:

За избор на персонал за предоставяне на социални услуги в „Център за услуги в домашна среда” към Община Брезник , във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Вижте пълния текст на обявлението

 

 

 

17.10.2017 г.

 


ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК С МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪХНЕНЕ НА ИГЛОЛИСТНИТЕ КУЛТУРИ, В СЛЕДСТВИЕ НА НАПАДЕНИЯ ОТ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ

 

10.10.2017 г.

 

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“ – Перник

№ РД-303/29.09.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно разпределение на масиви за ползване в  землището на с. Видрица.

 

№ РД-310/05.10.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно разпределение на масиви за ползване в  землището на с. Гърло.


 

График за сметоизвозване м.10.2017 г.

 

27.09.2017 г.

 

Община Брезник в качеството си на доставчик на социални услуги, съгласно Заповед №РД010996/10.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, обявява процедура за подбор на персонал за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция гр. Брезник, ул.“Владо Радославов”29

Вижте пълния текст

Процедура за провеждане подбор на персонал за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция

Вижте пълния текст

Формулярите и необходимите документи за кандидатстване изтеглете от тук

 


08.09.2017 г.

ОБЯВА

за обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице „ТИ ЕС ТИ МЕТАЛ“ ЕООД

Борислава Карамфилова Борисова-Станчева, гр. Перник, ул.“Кирил Тупанков“ №9,

тел. 0898509759, гражданство българско

с. Конска, общ. Брезник, обл. Перник и ЕИК 204726466

има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на „Цех за производство на метални изделия, разположен в ПИ 000264, находящ се в м. „Равнище“, по КВС на землището на с. Конска, общ. Брезник.“

Вижте пълния текст на обявата

 


 

04.09.2017 г.

 

Проект на Наредба за поставяне преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи

(чл.56 ал.2 от ЗУТ)

 

 


17.08.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛHATА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от „СИМЕОНОВ ВЕТ” ЕООД, гр. Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите: водоснабдяване за животновъдство и напояване на земеделски култури - в имот № 076020 и имот № 076021, местност „Бараковец“, землище с. Кошарево, община Брезник

Вижте пълния текст на съобщението

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

до

всички собственици на животновъдни обекти

на територията на община Брезник


Във връзка с писмо от Областна администрация – Перник с изх. №0800-50 от 26.07.2017 г. и писмо от Областно пътно управление – Перник, Ви уведомяваме за следното:

На основание чл.26, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за пътищата, без разрешение в обхвата на пътя се забранява – косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове. Всяко допускане на животни на пътя може да създаде предпоставки за ПТП и да доведе до трагичен край. Съгласно чл.52 от Закона за пътищата нарушителите се наказват с глоба от 200 до 500 лв.

 

 

 

 

01.08.2017 г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник

Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“ с Възложител „Община Брезник

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви предоставяме копие от информацията по Приложение №2 на хартиен и електронен носител за изясняване обществения интерес към реализирането на инвестиционно предложение: „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни и инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“, което ще се реализира в ПИ №06286.60.8, собственост на Община Брезник.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят в 14 дневен срок от публикуване на обявата, писмено в Община Брезник, ул.“Елена Георгиева“ №16 или в РИОСВ – Перник, гр.Перник, ул. „Благой Гебрев“ №15.

Вижте цялата информация по Приложение 2

 

 

10.07.2017 г.

 

ОБЯВА За обществеността

Съгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци с код R12 и код R13”,Фирма ЕТ „МЕДИКЪЛ ЕКСПРЕС-Методи Петков”, гр. София 1616, Район Витоша, ул.”Подграмада” №37, ЕИК 121021041, предоставя на община Брезник обществен достъп до информацията по приложение №2 за изразяване на становища от заинтересувани лица. 07751/20-34;20-10; GSM 0899946040

 

 

Вижте пълния текст на обявата и Приложение 2

 

 

 

Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.

Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката

 

 

Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.

 

 

 

02.05.2017 г.

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте тук

 


 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

В А Ж Н О !

 

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.

На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.

 

 


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления по проект по договор за безвъз

18.10.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка със изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 „Це...

Сряда, 18 Октомври 2017

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

№ РД-303/29.09.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относ...

Вторник, 10 Октомври 2017

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

9.10.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ № 7000-526/3/ от 06.10.2017 г. Община гр. Брезник, Дирекция „ТСУ и...

Понеделник, 9 Октомври 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура за подб

27.09.2017 г.   Община Брезник в качеството си на доставчик на социални услуги, съгласно Заповед №РД010996/10.08.2017 г. на изпълнителния директор на ...

Сряда, 27 Септември 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Т

ОБЯВА за обществеността Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице „ТИ ЕС ТИ МЕТАЛ“ ЕООД Борислава Карамфилова Борисова-Станчева, гр....

Петък, 8 Септември 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за поставяне премества

Проект на Наредба за поставяне преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално - декора...

Понеделник, 4 Септември 2017

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция, Западно

17.08.2017 г. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛHAT А СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” СЪОБЩЕНИЕ ...

Четвъртък, 17 Август 2017

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за Изграждане на млекопреработвателно предприятие за производство на сирене, кашкавал, извара, сметана и к...

Понеделник, 14 Август 2017

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“ – Перник № РД-250/04.08.2017 г. - на основание чл. 37в, ал. 1 от ...

Вторник, 8 Август 2017

прочетете повече

Инвестиционно предложение „Изграждане на

01.08.2017 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване ...

Вторник, 1 Август 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от ЕТ

    ОБЯВА За обществеността Съгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 10 Юли 2017

прочетете повече

Уведомление от Басейнова дирекция "Запа

Вижте пълния текст на Уведомлението от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" гр. Благое...

Понеделник, 29 Май 2017

прочетете повече

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте ...

Вторник, 2 Май 2017

прочетете повече

Заповед за определяне на райони за смето

ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗАПОВЕД № 1241 Брезник, 02.11.2015 г.   На осно...

Четвъртък, 5 Ноември 2015

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 29 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 788161