Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало

Община Брезник обявява процедура по възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост, на основание чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, собственост на община Брезник чрез таен търг, както следва:

1. Възлагане на добива на дървесина (сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране) в Обект № 40, подотдел 40-з; 40–и, землище на с. Завала, общ. Брезник.

2. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА – 12.10.2018г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Брезник.

3. Повторен търг:26.10.2018 год. от 14.00 ч. в заседателната зала на Общината.

4.КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – „най-ниска предложена цена”.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА / 5%/- 514.50лв.

6. Определя разпределянето на добитата дървесината да бъде извършено за отопление на кметствата в Община Брезник, както и съгласно списъци, изготвени от кметовете по населени места, със вписани три имена по подадено заявление, с постоянен адрес в Община Брезник.

Документите за участие се закупуват на касата на Община Брезник от 08.00часа на 08.10.2018г до 16.00 часа на 10.10.2018г. включително и подават в дирекция ОСПО и ХД. Документите за участие в повторният търг от 08.00часа на 22.10.2018 год до 16.00 часа на 24.10.2018 год. включително.

До участие се допускат кандидатите (еднолични търговци и търговски дружества), внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина”;

Заедно с документите за участие се подават и писмени ценови предложения.

Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично или чрез упълномощен представител. Върху плика се отбелязва участника в търга и предмета на търга. В него се поставят: 1.Условия за участие в процедурата; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата – Приложение № 1; 3.Сведения за кандидата – Приложение № 2; 4.Ценова оферта – Приложение № 3; 5.Декларация за участие на подизпълнители – Приложение № 4; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а” – „ж” от НУРВИДГТДОСПДНГП – Приложение № 5; 7.Декларация за запознаване с условията на конкурса – Приложение № 6; 8.Проект на договор.

За повече информация: Община Брезник, стая 22, тел. 07751/2160.

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-343/06.12.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Ръжавец   ЗАПОВЕД №РД-342/06.12.2018 ...

Понеделник, 10 Декември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-845/21.11.2018г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на ...

Понеделник, 26 Ноември 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

ЗАПОВЕД №РД-320/22.11.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник относно разпределението на масивите за ползване в землището на с.Банище ...

Четвъртък, 22 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А за инвестиционно предложение от Община Брезник, гр.Брезник, ул.Елена Георгиева №16 На основание чл....

Сряда, 21 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно намерение ...

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От „БРЕЗНИК – ЧЕТИРИ СЕЗОНА“ ЕООД, Пълен пощенски адрес: гр. Брезник 2360, ул....

Вторник, 20 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

Уведомление за инвестиционно намерение От" БАЛЕКС – СП“ ЕООД, ЕИК 201717430   Пълен пощенски адрес: Брезник 2360, ул. Строител №17 Телефон, фак...

Сряда, 14 Ноември 2018

прочетете повече

Проект на Наредба за придобиване, притеж

Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на селскостопански животни, червени калифорнийски червеи (ЧКЧ), охлюви и пчелни семейства на ...

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Проект за актуализация на общинска прогр

Проект за актуализация на общинска програма за опазване на околната среда - период на действие 2018-2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГР

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ период на действие: 2018 - 2020 г....

Петък, 9 Ноември 2018

прочетете повече

Обобщена справка за Общ устройствен план

Обобщена справка за Общ устройствен ...

Вторник, 6 Ноември 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно намерение о

30.10.2018 г. Уведомление за инвестиционно намерение От Пелетина ООД, с. Ноевци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕИК 20201...

Вторник, 30 Октомври 2018

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Наре

Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ – Вар...

Понеделник, 29 Октомври 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  2.10.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-2478/1/ от...

Вторник, 2 Октомври 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява публичен търг с т

Община Брезник на основание Заповед №691 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддав...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече

Община Брезник обявява процедура по въ

Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските т...

Сряда, 26 Септември 2018

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 45 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1235004