Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 21.03.2019 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 21.03.2019г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни през 2018г .

2. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г .

3. Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник.

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг .

5. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг- Брезник .

6. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Сопица и сключване на договор за продажба .

7. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „нива” в „овощни насаждения” на имоти, общинска собственост. .

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Иванчев Каджилов .

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Ангелинов Монев .

10. Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението земеделска земя на ПИ №№ 06286.72.46, 06286.72.31, 06286.72.29 и придаването им към УПИ ІІ - за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на гр.Брезник за нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в землището на гр.Брезник .

11. Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението земеделска земя - ПИ № 06286.49.84 за обособяване на УПИ І-49.84 - за производствено - складови дейности и техническа инфраструктура в нов кв. 132 по РП на гр.Брезник за нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в землището на гр.Брезник .

12. Докладна записка относно изработване на проект ПУП-ПРЗ на земеделска земя - нива, девета категория, ПИ № 14893.67.2 по КККР на с.Гигинци, Община Брезник, собственост на Кирил Матев Динев във връзка с изискванията на чл. 124а, за промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство. .

13. Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г за 2018г .

14. Докладна записка относно приемане на отчетни доклади от председателите на читалищата на територията на Община Брезник за осъществените дейности в изпълнение на съответните програми за 2018г и Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2019г .

15. Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник .

16. Докладна записка относно Проект на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ .

17. Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

 

 

Дневен ред на заседанията на постоянните комисии

 

Заседанието на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие ще се проведе на 19.03.2019г.от 10.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник

2. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг- Брезник

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Сопица и сключване на договор за продажба

5. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „нива” в „овощни насаждения” на имоти, общинска собственост.

6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Иванчев Каджилов

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Ангелинов Монев

8. Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението земеделска земя на ПИ №№ 06286.72.46, 06286.72.31, 06286.72.29 и придаването им към УПИ ІІ - за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на гр.Брезник за нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в землището на гр.Брезник

9. Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението земеделска земя - ПИ № 06286.49.84 за обособяване на УПИ І-49.84 - за производствено - складови дейности и техническа инфраструктура в нов кв. 132 по РП на гр.Брезник за нуждите на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, концесионер на находище "Милин камък" в землището на гр.Брезник

10. Докладна записка относно изработване на проект ПУП-ПРЗ на земеделска земя - нива, девета категория, ПИ № 14893.67.2 по КККР на с.Гигинци, Община Брезник, собственост на Кирил Матев Динев във връзка с изискванията на чл. 124а, за промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство.

11. Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г за 2018г

12. Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник

13. Докладна записка относно Проект на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ

14. Други

 

 

Заседание на ПК по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорта ще се проведе на 19.03.2019г. от 12.00 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Докладна записка относно приемане на Отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни през 2018г

2. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г

3. Докладна записка относно приемане на отчетни доклади от председателите на читалищата на територията на Община Брезник за осъществените дейности в изпълнение на съответните програми за 2018г и Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2019г

4. Други

 

 

Заседание на ПК по нормативна уредба , законност и обществен ред, което ще се проведе на 19.03.2019г. от 11.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник

2. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг- Брезник

4. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Сопица и сключване на договор за продажба

5. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „нива” в „овощни насаждения” на имоти, общинска собственост.

6. Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г за 2018г

7. Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник

8. Докладна записка относно Проект на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ

9. Други

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-658/19.08.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Описание на ...

Сряда, 21 Август 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

    08.08.2019 г.     О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-88 /6/ от 07.08....

Четвъртък, 8 Август 2019

прочетете повече

Заповед на Директора на ОД “Земеделие“

Областна дирекция „Земеделие“ – Перник З А П О В Е Д № РД-232/02.08.2019 г. На основание чл. 37в, ал....

Понеделник, 5 Август 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-537/16.07.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: ...

Сряда, 17 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява организиране и пр

15.07.2019 г. О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ...

Понеделник, 15 Юли 2019

прочетете повече

Обява за провеждане на конкурси за държа

ОБЯВА Община Брезник на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за ...

Вторник, 9 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Протокол от проверка в изпълнение разпор

Протокол от извършена проверка в изпълнение разпоредбите на чл.405а от Изборния кодекс по реда на чл.99б от Закона за гра...

Сряда, 26 Юни 2019

прочетете повече

Обявление относно Разрешение на министър

  Обявление относно Разрешение №515/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Бабица"...

Четвъртък, 20 Юни 2019

прочетете повече

Обява за търг с тайно наддаване за прод

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-426/12.06.2019 г. обявява 1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за ...

Понеделник, 17 Юни 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление за издав

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” СЪОБЩЕНИЕ Относно: Публично обявяване по зая...

Четвъртък, 13 Юни 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

  Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, относно публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско сто...

Петък, 31 Май 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-356/28.05.2019 г. обявява процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на тов...

Вторник, 28 Май 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-320/13.05.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: ...

Четвъртък, 16 Май 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 41 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1562925