Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 22.04.2019 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 22.04.2019г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Евпорейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018г на Община Брезник .

2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2019-2021г .

3. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ НА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр.Брезник до УПИ с проектен № ІІ-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 - "за производствени складови дейности и техническа инфраструктура" в кв. 129 по РП на гр.Брезник, собственост на ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД с приложено проектопредложение за изработване на ПУП - ПП и задание за проектиране, съгласно чл. 125 ал. 2 от ЗУТ. .

4. Докладна записка относно изработване на проект за обект ПУП-ПП за трасе и сервитут на шест шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматика, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена станция в поземлен имот ПИ № 06286.49.84 по КККР на гр.Брезник. .

5. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци .

6. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019г .

7. Докладна записка относно определяне на допълнителни възнаграждения на кметовете на населени места в Община Брезник за постигнати резултати за първо тримесечие на 2019г. .

8. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им. .

9. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. .

10. Докладна записка относно приемане на решение относно допусната техническа грешка в Решение № 825 по протокол 4/21.03.2019г на Общински съвет Брезник .

11. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или „пасище” на имоти в землището на с. Гигинци и с. Билинци. .

12. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Красава и сключване на договор за продажба. .

13. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Долна Секирна и сключване на договор за продажба. .

14. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Ребро и сключване на договор за продажба. .

15. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придавам имот в с.Горна Секирна и сключване на договор за продажба .

16. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на оценки и продажба на поземлени имоти и провеждане на търг .

17. Докладна записка относно изменение на решение № 819 на ОбС Брезник поради допусната техническа грешка. .

18. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект - общинска собственост .

19. Докладна записка относно закупуване на част от имот пл. № 378, находящ се в с.Слаковци .

20. Призовка от Административен съд и насрочено дело .

21. Други

Дневен ред на заседания на постоянните комисии

Заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие, ще се проведе на 18.04.2019г. от 15.00 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018г на Община Брезник

2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2019-2021г

3. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ НА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр.Брезник до УПИ с проектен № ІІ-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 - "за производствени складови дейности и техническа инфраструктура" в кв. 129 по РП на гр.Брезник, собственост на ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД с приложено проектопредложение за изработване на ПУП - ПП и задание за проектиране, съгласно чл. 125 ал. 2 от ЗУТ.

4. Докладна записка относно изработване на проект за обект ПУП-ПП за трасе и сервитут на шест шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматика, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена станция в поземлен имот ПИ № 06286.49.84 по КККР на гр.Брезник.

5. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци

6. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019г

7. Докладна записка относно определяне на допълнителни възнаграждения на кметовете на населени места в Община Брезник за постигнати резултати за първо тримесечие на 2019г.

8. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им.

9. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

10. Докладна записка относно приемане на решение относно допусната техническа грешка в Решение № 825 по протокол 4/21.03.2019г на Общински съвет Брезник

11. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или „пасище” на имоти в землището на с. Гигинци и с. Билинци.

12. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Красава и сключване на договор за продажба.

13. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Долна Секирна и сключване на договор за продажба.

14. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Ребро и сключване на договор за продажба.

15. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придавам имот в с.Горна Секирна и сключване на договор за продажба

16. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на оценки и продажба на поземлени имоти и провеждане на търг

17. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект - общинска собственост

18. Докладна записка относно закупуване на част от имот пл. № 378, находящ се в с.Слаковци

19. Други

Заседание на ПК по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорта, ще се проведе на 19.04.2019г. от 11.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018г на Община Брезник

2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2019-2021г

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци

4. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им.

5. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

6. Други

Заседание на ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред, ще се проведе на 19.04.2019г. от 10.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018г на Община Брезник

2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2019-2021г

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци

4. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им.

5. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

6. Докладна записка относно приемане на решение относно допусната техническа грешка в Решение № 825 по протокол 4/21.03.2019г на Общински съвет Брезник

7. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на оценки и продажба на поземлени имоти и провеждане на търг

8. Докладна записка относно изменение на решение № 819 на ОбС Брезник поради допусната техническа грешка.

9. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект - общинска собственост

10. Докладна записка относно закупуване на част от имот пл. №378, находящ се в с.Слаковци

11. Призовка от Административен съд и насрочено дело

12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-658/19.08.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Описание на ...

Сряда, 21 Август 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

    08.08.2019 г.     О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-88 /6/ от 07.08....

Четвъртък, 8 Август 2019

прочетете повече

Заповед на Директора на ОД “Земеделие“

Областна дирекция „Земеделие“ – Перник З А П О В Е Д № РД-232/02.08.2019 г. На основание чл. 37в, ал....

Понеделник, 5 Август 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-537/16.07.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: ...

Сряда, 17 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява организиране и пр

15.07.2019 г. О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ...

Понеделник, 15 Юли 2019

прочетете повече

Обява за провеждане на конкурси за държа

ОБЯВА Община Брезник на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за ...

Вторник, 9 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Протокол от проверка в изпълнение разпор

Протокол от извършена проверка в изпълнение разпоредбите на чл.405а от Изборния кодекс по реда на чл.99б от Закона за гра...

Сряда, 26 Юни 2019

прочетете повече

Обявление относно Разрешение на министър

  Обявление относно Разрешение №515/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Бабица"...

Четвъртък, 20 Юни 2019

прочетете повече

Обява за търг с тайно наддаване за прод

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-426/12.06.2019 г. обявява 1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за ...

Понеделник, 17 Юни 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление за издав

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” СЪОБЩЕНИЕ Относно: Публично обявяване по зая...

Четвъртък, 13 Юни 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

  Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, относно публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско сто...

Петък, 31 Май 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-356/28.05.2019 г. обявява процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на тов...

Вторник, 28 Май 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-320/13.05.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: ...

Четвъртък, 16 Май 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 66 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1562815