Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Заседания на ОбС - дневен ред и докладни Заседания на ОбС - 2019 г. Дневен ред на заседание на Общински съвет - 22.04.2019 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 22.04.2019 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 22.04.2019г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Евпорейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018г на Община Брезник .

2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2019-2021г .

3. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ НА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр.Брезник до УПИ с проектен № ІІ-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 - "за производствени складови дейности и техническа инфраструктура" в кв. 129 по РП на гр.Брезник, собственост на ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД с приложено проектопредложение за изработване на ПУП - ПП и задание за проектиране, съгласно чл. 125 ал. 2 от ЗУТ. .

4. Докладна записка относно изработване на проект за обект ПУП-ПП за трасе и сервитут на шест шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматика, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена станция в поземлен имот ПИ № 06286.49.84 по КККР на гр.Брезник. .

5. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци .

6. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019г .

7. Докладна записка относно определяне на допълнителни възнаграждения на кметовете на населени места в Община Брезник за постигнати резултати за първо тримесечие на 2019г. .

8. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им. .

9. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. .

10. Докладна записка относно приемане на решение относно допусната техническа грешка в Решение № 825 по протокол 4/21.03.2019г на Общински съвет Брезник .

11. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или „пасище” на имоти в землището на с. Гигинци и с. Билинци. .

12. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Красава и сключване на договор за продажба. .

13. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Долна Секирна и сключване на договор за продажба. .

14. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Ребро и сключване на договор за продажба. .

15. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придавам имот в с.Горна Секирна и сключване на договор за продажба .

16. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на оценки и продажба на поземлени имоти и провеждане на търг .

17. Докладна записка относно изменение на решение № 819 на ОбС Брезник поради допусната техническа грешка. .

18. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект - общинска собственост .

19. Докладна записка относно закупуване на част от имот пл. № 378, находящ се в с.Слаковци .

20. Призовка от Административен съд и насрочено дело .

21. Други

Дневен ред на заседания на постоянните комисии

Заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие, ще се проведе на 18.04.2019г. от 15.00 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018г на Община Брезник

2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2019-2021г

3. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ НА ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр.Брезник до УПИ с проектен № ІІ-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 - "за производствени складови дейности и техническа инфраструктура" в кв. 129 по РП на гр.Брезник, собственост на ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД с приложено проектопредложение за изработване на ПУП - ПП и задание за проектиране, съгласно чл. 125 ал. 2 от ЗУТ.

4. Докладна записка относно изработване на проект за обект ПУП-ПП за трасе и сервитут на шест шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматика, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена станция в поземлен имот ПИ № 06286.49.84 по КККР на гр.Брезник.

5. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци

6. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019г

7. Докладна записка относно определяне на допълнителни възнаграждения на кметовете на населени места в Община Брезник за постигнати резултати за първо тримесечие на 2019г.

8. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им.

9. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

10. Докладна записка относно приемане на решение относно допусната техническа грешка в Решение № 825 по протокол 4/21.03.2019г на Общински съвет Брезник

11. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от „нива” в „ливада” или „пасище” на имоти в землището на с. Гигинци и с. Билинци.

12. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Красава и сключване на договор за продажба.

13. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Долна Секирна и сключване на договор за продажба.

14. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Ребро и сключване на договор за продажба.

15. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придавам имот в с.Горна Секирна и сключване на договор за продажба

16. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на оценки и продажба на поземлени имоти и провеждане на търг

17. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект - общинска собственост

18. Докладна записка относно закупуване на част от имот пл. № 378, находящ се в с.Слаковци

19. Други

Заседание на ПК по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорта, ще се проведе на 19.04.2019г. от 11.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018г на Община Брезник

2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2019-2021г

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци

4. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им.

5. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

6. Други

Заседание на ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред, ще се проведе на 19.04.2019г. от 10.30 часа в заседателната зала на ОбС /пл. “9-ти септември” № 2 при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2018г на Община Брезник

2. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2019-2021г

3. Докладна записка относно приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци

4. Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2018г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им.

5. Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2020-2022г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

6. Докладна записка относно приемане на решение относно допусната техническа грешка в Решение № 825 по протокол 4/21.03.2019г на Общински съвет Брезник

7. Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2019г и даване съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на оценки и продажба на поземлени имоти и провеждане на търг

8. Докладна записка относно изменение на решение № 819 на ОбС Брезник поради допусната техническа грешка.

9. Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект - общинска собственост

10. Докладна записка относно закупуване на част от имот пл. №378, находящ се в с.Слаковци

11. Призовка от Административен съд и насрочено дело

12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Сряда, 4 Декември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие”

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Понеделник, 2 Декември 2019

прочетете повече

Искане за преценяване на необходимостта

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение №2 към чл. 6 о...

Вторник, 26 Ноември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява конкурс за длъжно

ОБЯВА Община Брезник на основание чл.10а, ал.1 и ал .2 от Закона за държавния служител, чл.13 ал.1 и чл.14, ал....

Сряда, 20 Ноември 2019

прочетете повече

Обява от Община Брезник за инвестиционно

ОБЯВА ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въз...

Понеделник, 18 Ноември 2019

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Понеделник, 18 Ноември 2019

прочетете повече

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директо

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директора на ОД“Земеделие“ - Перник, относно определяне на състав на комисиите по землища за сключването на ...

Четвъртък, 14 Ноември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие”

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: - ...

Вторник, 12 Ноември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Петък, 25 Октомври 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

23.10.2019 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-371 /3/ от 23.10.2019 г. ...

Сряда, 23 Октомври 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-763/19.09.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост и учредяване на ...

Сряда, 25 Септември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Обявление относно Разрешение на министър

  Обявление относно Разрешение №515/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Бабица"...

Четвъртък, 20 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 29 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1681848