Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало

Община Брезник обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-320/13.05.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:

Описание на недвижимите имоти, предмет на търга и начална тръжна цена:

1.Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXIV кв.12 по РП на с. Банище, с площ 480 кв.м; Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3622.40 лв., облагаеми с ДДС.

2.Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXIX кв.17 по РП на с. Банище, с площ 800 кв.м; Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 6037.50 лв., облагаеми с ДДС.

3.Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XIX-291 кв.27 по РП на с. Сопица, с площ 596 кв.м; Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 4343.10 лв., облагаеми с ДДС.

4.Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XIII - 400 кв.17 по РП на с. Ноевци, с площ 930 кв.м; Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 4575.60 лв., облагаеми с ДДС.

5.Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXXIII кв.49 по РП на с. Ноевци, с площ 600 кв.м; Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 2928.00 лв., облагаеми с ДДС.

6. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXI – 59 кв.10 по РП на с. Ноевци, с площ 530 кв.м; Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 2734.80 лв., облагаеми с ДДС.

7.Отстъпено право на строеж върху терен частна общинска собственост с идентификатор 06286.501.1373 по КККР на гр. Брезник, попадащ в УПИ І „За обслужващи дейности, търговия , услуги и пешеходна зона ”, кв. 60 по РП на гр. Брезник – за построяване на обект за извършване на услуги с обща площ 36 кв.м. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена на правота на строеж 1125.94 лв., облагаеми с ДДС.Определя пет годишен срок за построяване.

Дата, място и час на провеждане на търга: 17.06.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.

Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 24.06.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.

Размер на депозита - 10 % от обявената цена. Внася се от 07.06.2019 г. до 16 часа на 13.06.2019 г. За повторния търг - от 18.06.2019 г. до 16.00 часа на 19.06.2019 г.

Необходими документи : за участие в търга следва да се подаде заявление и депозитната квитанция.. Същите се подават в срока на внасяне на депозита. На търга се представя документ за самоличност и ако е необходимо- пълномощно.

Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива - да няма задължение към общината.

Стъпка при наддаване: 10 % от обявената цена.Условие за участие и др. въпроси – на тел. 07751/2160, Оля Малинова, Иван Бъчваров.

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-670/21.08.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските територии, общ...

Четвъртък, 22 Август 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-658/19.08.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Описание на ...

Сряда, 21 Август 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

    08.08.2019 г.     О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-88 /6/ от 07.08....

Четвъртък, 8 Август 2019

прочетете повече

Заповед на Директора на ОД “Земеделие“

Областна дирекция „Земеделие“ – Перник З А П О В Е Д № РД-232/02.08.2019 г. На основание чл. 37в, ал....

Понеделник, 5 Август 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-537/16.07.2019 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: ...

Сряда, 17 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява организиране и пр

15.07.2019 г. О Б Я В А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ...

Понеделник, 15 Юли 2019

прочетете повече

Обява за провеждане на конкурси за държа

ОБЯВА Община Брезник на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за ...

Вторник, 9 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Протокол от проверка в изпълнение разпор

Протокол от извършена проверка в изпълнение разпоредбите на чл.405а от Изборния кодекс по реда на чл.99б от Закона за гра...

Сряда, 26 Юни 2019

прочетете повече

Обявление относно Разрешение на министър

  Обявление относно Разрешение №515/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Бабица"...

Четвъртък, 20 Юни 2019

прочетете повече

Обява за търг с тайно наддаване за прод

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-426/12.06.2019 г. обявява 1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за ...

Понеделник, 17 Юни 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление за издав

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” СЪОБЩЕНИЕ Относно: Публично обявяване по зая...

Четвъртък, 13 Юни 2019

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от Дирек

  Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, относно публично обявяване на заявление от Директора на Териториално подразделение „Държавно горско сто...

Петък, 31 Май 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-356/28.05.2019 г. обявява процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на тов...

Вторник, 28 Май 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 47 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1567150