Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на Общински съвет - 28.11.2019 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 38 ал. 2 т.1 и ал.3 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 28.11.2019г. от 10.30 ч. в малкия салон на читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка относно постъпило искане за разрешаване изготвянето на проект за частично изменение на ПУП на част от кв. 11 по РП на с.Горни Романци, с което се иска закриване на част от улица с ОТ 31-34 и придаване на част от имот №96, попадащ в сервитута на уличната към УПИ I-96, кв. 11 по имотната граница на ПИ №96 .

2. Докладна записка относно постъпило искане за разрешаване изготвянето на проект на ПУП на ПИ № 502.105 по ПНИ /план на новообразувани имоти на земя в територия по § 4/ в местност Валога на с.Горна Секирна, с което се и ска да бъде издадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на ПИ № 502.105 в УПИ за малкоетажно жилищно строителство .

3. Докладна записка относно освобождаване от заплащане на наем на помещения, отдадени под наем на парламентарно представени политически партии .

4. Докладна записка относно предоставяне под наем за една стопанска година на имоти – полски пътища,общинска собственост, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по землища. .

5. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба .

6. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитут на система за разделяне на води .

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Райко Гелев Китанов .

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долна Секирна, с цел възстановяването й на наследниците на Асен Алексов Михалков.

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Цветанов Шарков .

10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ръжавец, с цел възстановяването й на наследниците на Васил Петров Пейчев .

11. Докладна записка относно определяне делегат от ОбС на общото събрание на НСОРБ. .

12. Докладна записка относно вземане на решение за утвърждаване на нов състав на местната комисия по смисъла на чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, във връзка с чл. 16 от Правилника за прилагането му. .

13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Иван Тинков/

Дневен ред на заседанията на постоянните комисии

Заседание на ПК по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие, ще се проведе на 26.11.2019г от 10,30 часа в заседателната зала на ОбС Брезник /пл. „9-ти септември“ № 2/ при следния дневен ред:

1. Докладна записка относно постъпило искане за разрешаване изготвянето на проект за частично изменение на ПУП на част от кв. 11 по РП на с.Горни Романци, с което се иска закриване на част от улица с ОТ 31-34 и придаване на част от имот № 96, попадащ в сервитута на уличната към УПИ I-96, кв. 11 по имотната граница на ПИ № 96

2. Докладна записка относно постъпило искане за разрешаване изготвянето на проект на ПУП на ПИ № 502.105 по ПНИ /план на новообразувани имоти на земя в територия по § 4/ в местност Валога на с.Горна Секирна, с което се и ска да бъде издадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на ПИ № 502.105 в УПИ за малкоетажно жилищно строителство

3. Докладна записка относно освобождаване от заплащане на наем на помещения, отдадени под наем на парламентарно представени политически партии

4. Докладна записка относно предоставяне под наем за една стопанска година на имоти – полски пътища,общинска собственост, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по землища.

5. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба

6. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитут на система за разделяне на води

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Райко Гелев Китанов

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долна Секирна, с цел възстановяването й на наследниците на Асен Алексов Михалков

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Цветанов Шарков

10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ръжавец, с цел възстановяването й на наследниците на Васил Петров Пейчев

Заседание на ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред, ще се проведе на 26.11.2019г от 13,30 часа в заседателната зала на ОбС Брезник /пл. „9-ти септември“ № 2/ при следния дневен ред:

1. Докладна записка относно освобождаване от заплащане на наем на помещения, отдадени под наем на парламентарно представени политически партии

2. Докладна записка относно предоставяне под наем за една стопанска година на имоти – полски пътища,общинска собственост, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по землища.

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с. Ноевци и сключване на договор за продажба

4. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитут на система за разделяне на води

5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Райко Гелев Китанов

6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долна Секирна, с цел възстановяването й на наследниците на Асен Алексов Михалков

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Цветанов Шарков

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ръжавец, с цел възстановяването й на наследниците на Васил Петров Пейчев

9. Докладна записка относно определяне делегат от ОбС на общото събрание на НСОРБ.

10. Докладна записка относно вземане на решение за утвърждаване на нов състав на местната комисия по смисъла на чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, във връзка с чл. 16 от Правилника за прилагането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Иван Тинков/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Сряда, 4 Декември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие”

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Понеделник, 2 Декември 2019

прочетете повече

Искане за преценяване на необходимостта

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение №2 към чл. 6 о...

Вторник, 26 Ноември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява конкурс за длъжно

ОБЯВА Община Брезник на основание чл.10а, ал.1 и ал .2 от Закона за държавния служител, чл.13 ал.1 и чл.14, ал....

Сряда, 20 Ноември 2019

прочетете повече

Обява от Община Брезник за инвестиционно

ОБЯВА ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въз...

Понеделник, 18 Ноември 2019

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Понеделник, 18 Ноември 2019

прочетете повече

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директо

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директора на ОД“Земеделие“ - Перник, относно определяне на състав на комисиите по землища за сключването на ...

Четвъртък, 14 Ноември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие”

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: - ...

Вторник, 12 Ноември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Петък, 25 Октомври 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

23.10.2019 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-371 /3/ от 23.10.2019 г. ...

Сряда, 23 Октомври 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-763/19.09.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост и учредяване на ...

Сряда, 25 Септември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Обявление относно Разрешение на министър

  Обявление относно Разрешение №515/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Бабица"...

Четвъртък, 20 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 44 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1666546