Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Обща информация Символи и почетни граждани

Символи

ГЕРБ
Гербът на град Брезник е създаден през 80-те години, в два варианта - с надпис и без надпис. Гербът с надписа се поставя върху знамето на общината.
Основната част на герба е щит - класически символ на град-крепост или охранявано място. В горната част на щита като корона стои зъбно колело, символизиращо развитието на промишлеността в общината. Изображенията върху щита са златисти върху сив фон, а надписът е черен /когато го има/.
В средата на щита е изобразена делва с бликащи струи вода от нея, като символ на уникалната “желязна” минерална вода – гордост за хората в общината.
Два узрели пшенични класове, преплитащи се в долния край, ограждат делвата от двете и страни, като символ на плодородието на Граовската земя и трудолюбието на селските стопани.
Надписът “Брезник” се вписва с черен цвят в короната на щита под зъбния венец и идва да напомни за дълголетието на града създаден от цар Селевкия /Симеклит/ наред с градовете Пловдив, Срем, Средец и Ниш .
Зъбният венец, класовете, водата и щитът в златен образ символизират благополучието на гр. Брезник и общината.


ЗНАМЕЗнамето на Община Брезник е символ, който изразява самоуправлението на общината и демократичните принципи, които характеризират това самоуправление и е нейн отличителен знак.
То включва три цвята: бял, зелен, охра. Те се подреждат по следния ред: бял, зелен, охра, зелен, бял, поставени водоравно. Цветовете символизират природните красоти на Брезнишко и брезата, а охрата- желязната минерална вода, като нещо уникално за гр. Брезник.
На знамето, в крайната лява половина е изобразен герба на гр. Брезник.
Размерите, начините и местата за поставяне са уредени в “Статут на знаме на гр. Брезник ” приет от Общински съвет гр. Брезник


КЛЮЧ НА ГРАДА

 

Ключът на града е символичен знак на гр.Брезник. Съхранява се от Кмета на Общината.

 

 

Този ключ се подарява на изключително високопоставени гости на града и на удостоените със званието “Почетен гражданин на гр.Брезник”.

 

ДУХОВЕН СИМВОЛ

 

За Духовен символ на града е утвърдена пластика с образа на “Света Петка”, като покровителка на гр.Брезник.

Подарява се на изключително високопоставени гости на града и на удостоените със званието “ Почетен гражданин на гр.Брезник”

Съхранява се в едноименната черква.

 

ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ на гр.Брезник са:

ГРИГОР МИХАЙЛОВ ВАКЛИЕВ - роден в Брезнишкото село Д.Секирна, асистент, доцент , професор и ректор на ВИИ ”К.Маркс” – София. Като министър на Министерство на вътрешната търговия и услугите, дава своя изключителен принос за икономическото развитие на Брезник и изграждането на заводите за хладилно машиностроене, фрикционни изделия и алуминиева дограма. /Решение 307/26.06.2002г. на Общински съвет Брезник/

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ - за изключителен принос за цялостното развитие на Община Брезник, като кмет в няколко мандата, и особено за водоснабдяването на гр.Брезник и общината. /Решение 307/26.06.2002г. на Общински съвет Брезник/

ВЕРА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА – краевед и изследовател, автор на задълбочено изследване и проучване на традициите, обичаите, бита и миналото на “Граово”. Неуморим радетел на културното развитие на Брезник. /Решение 307/26.06.2002г. на Общински съвет Брезник/

АСЕН КРУМОВ АТАНАСОВ – за изключителния му принос за развитието на мащабното строителство, социално-икономическите резултати и развитието на Брезник като съвременен административен, стопански и културен град. /Решение 377/26.06.2003г. на Общински съвет Брезник/

ЕВСТАТИ СТОИЛОВ БУРНАСКИ – като утвърден и признат поет и творец, със значителен принос в българската култура и изкуство./Решение 268/26.05.2006 г. на Общински съвет Брезник/

д-р ТАТЯНА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА - за приноса й в развитието на здравеопазването в Община Брезник /Решение 475/19.05.2011 г. на Общински съвет Брезник/

д-р АСЕН СТОИЛОВ ДИМИТРОВ - за приноса му в развитието на здравеопазването в Община Брезник /Решение 475/19.05.2011 г. на Общински съвет Брезник/

ЕЛЕНА БОЯНОВА – АНДРЕЕВА за приноса й в опазването на духовността и културата на гр. Брезник. Дългогодишен учител по български език и литература и краевед.

 

ЛИДИЯ ЕВТИМОВА ДОБРЕВСКА - утвърдена и призната като автентичен носител на разказваческата традиция за Граово и региона.

 

ЛОЗАН СИМОВ ИВАНЧЕВ - за изключителния му принос в издирването, съхраняването и популяризирането на граовския танцов автентичен фолклор.

 

СТОИМЕН СЛАВОВ МАРКОВ - музикант – виолончелист, художник и скулптор. Роден е на 25 февруари 1932 г. в гр. Бургас, но корените му са от с. Ребро, община Брезник. Прави огромно дарение от скулптури от дърво, гранитна скулптура „Легенда за Любаш”, метални пластики и картини на община Брезник и на кметството в с. Ребро.

 

 

Приложение №1

Статут за удостояване със званието "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД БРЕЗНИК".

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

Със званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" се удостояват български и чужди граждани за многобройни или изключителни заслуги към гр. Брезник.

Званието "Почетен гражданин на град Брезник" може да се отнема само при посочените в настоящия статут условия.

ІІ. РЕД ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАГРАЖДАВАНИЯ:

1. Предложението за удостояване със званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" може да се направи от:

- държавни или общински институции;

- обществени организации;

- граждани.

2. Предложението се адресира до Кмета на Община Брезник и Председателя на ОбС Брезник, които го внасят за обсъждане в Общински съвет.

3. Носителите на званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" се определят с решение на Общински съвет.

4. Кметът на Община Брезник връчва на удостоените със званието "Почетен гражданин на град Брезник" грамота, символичен ключ на града и пластика с духовния символ на града.

5. Имената на удостоените почетни граждани се вписват в почетната книга на Общината.

ІІІ. ЛИШАВАНЕ,ОТНЕМАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗВАНИЕТО "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД БРЕЗНИК".

1 Званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" може да се отнема когато лицето е осъдено за тежко умишлено престъпление след удостояване със званието.

Лицата, които са лишени от правото на полученото почетно звание, са длъжни в едномесечен срок от уведомяването да върнат в Общината почетната грамота, символичния ключ и духовния символ.

При тези случаи грамотата се унищожава, а името на лицето се заличава от почетната книга.

2. Предложение за отнемане на званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" може да се даде от лицата, посочени в т. 1, раздел ІІ. Предложението се прави до Кмета на Община Брезник.

3. Кметът на Община Брезник внася предложението за обсъждане в Общински съвет.

4. Отнемането на званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" се прави с решение на Общински съвет, за което лицето се уведомява в едноседмичен срок от влизане в сила на решението.

5. Възстановяване на званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" се извършва с решение на Общински съвет при спазване на същите процедурни правила, както при отнемане на званието.

Статута е приет с решение №305\26.06.2002 и изменен с решение№ 447/24.03.2011 г.

Председател ОбС: …………............/И.Ставрев/

Приложение 2

Статут на ЗНАМЕ НА ГРАД БРЕЗНИК

Чл.1. /1/ Знамето на град Брезник е символ, който изразява самоуправлението на общината и демократичните принципи, които характеризират това самоуправление и е неин отличителен знак

/2/ Знамето на град Брезник се състои от три цвята: бял, зелен и охра, поставени водоравно в следния ред: бял, зелен, охра, зелен, бял. При поставяне на знамето във вертикално положение на носещо тяло цветовете се подреждат от ляво надясно. Белият и зеленият цвят символизират природните дадености на гр.Брезник и брезата, а ивицата охра символизира желязната вода,като нещо уникално за гр. Брезник

/3/ На знамето в крайната лява половина е изобразен герба на гр. Брезник.

/4/ Знамето има правоъгълна форма. Полетата на отделните цветове са различни по размер и са разположени по хоризонтала на правоъгълника.

/5/ Размери:

хоризонтално - 90 см х 150 см /бял - 10 см, зелен - 27,5 см, охра- 15 см/

вертикално - 70 см х 270 см / бял - 8 см, зелен - 20 см, охра - 14 см/

Чл. 2 . Знамето на град Брезник се издига :

1. на централната сграда на Общината,

2. сградите на общинските учреждения и институции;

3. на сградите, в които се провеждат заседания на Общински съвет.

Чл.З. Знамето на град Брезник се поставя :

1. на входа на Общината;

2. в залата за провеждане на сесии на Общински съвет;

3. в представителни зали на Общината;

4. на всички сцени и места, където се провеждат общински мероприятия.

 

 

 

Приложение №3

Статут на ДУХОВЕН СИМВОЛ НА ГРАД БРЕЗНИК

Чл. 1. Духовен символ на гр. Брезник е канонизираната от Българската православна църква "Света Петка".

Чл. 2. Духовният символ представлява икона - пластика на образа на "Света Петка".

Чл. 3. /1/ Духовният символ се подарява на изключително високопоставени гости на града и на удостоените със званието "Почетен гражданин на град Брезник".

/2/ Връчва се от Кмета на Общината след решение на Общински съвет.

Чл. 4. Мястото на духовния символ е в църквата "Света Петка" в гр. Брезник.

Чл. 5. Иконите - пластики се съхраняват при Кмета на Общината

Статутите са приети с решение 305/26.06.2006 г.

Председател ОбС: …………./М. Добревска/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 9 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3311252