Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински услуги Устройство на територията и строителство

Услуги по териториално селищно устройство и строителство


Гише №1

Работно време от 8 до 17ч. Тел: 07751/2010 -  вътрешен 118.

Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

наименование на услугата

шифър

заявление

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

1.

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

ОБА3.1

2

2.

Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

ОБА3.2

2

3.

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

ОБА3.3

2

4.

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

ОБА3.4

2

5.

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

ОБА3.5

2

6.

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

ОБА3.6

2

7.

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

ОБА3.7

2

8.

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

ОБА3.8

2

9.

Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

ОБА3.9

2

10.

Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж

ОБА3.10

2

11.

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

ОБА3.11

2

12.

Издаване на разрешение за строеж

ОБА3.12

2

13.

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

ОБА3.13

2

14.

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

ОБА3.14

2

15.

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

ОБА3.15

2

16.

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

ОБА3.16

2

17.

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

ОБА3.17

2

18.

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

ОБА3.18

2

19.

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

ОБА3.19

2

20.

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

ОБА3.20

2

21.

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

ОБА3.21

2

22.

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

ОБА3.22

2

23.

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

ОБА3.23

2

24.

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

ОБА3.24

2

25.

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

ОБА3.25

2

26.

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

ОБА3.26

2

27.

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

ОБА3.27

2

28.

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

ОБА3.28

2

29.

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

ОБА3.29

2

30.

Издаване на скици за недвижими имоти

ОБА3.30

2

31.

Попълване/поправка на кадастрален план

ОБА3.31

2

32.

Заверка на копие на документ от технически архив

ОБА3.33

2

33.

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

ОБА3.34

2

34.

Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

ОБА3.35

2

35.

Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ

ОБА3.39

2

36.

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

ОБА3.40

2

37.

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

ОБА3.41

2

38.

Приемане и одобряване на проект за ПУП

04-УТ-02

2

39.

Издаване на удостоверение за заварени строежи, които са законно изградени и не подлежат на въвеждане в експлоатация

04-УТ-10аа

2

40.

Одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за съоръжения на техническата инфраструктура - фотоволтаична система и ветрогенератор, електрическа подстанция, закрита разпределителна уредба, открита разпределителна уредба, трафопост, възлова станция, включително линейните обекти към тях, се определя като 0,1% от проектната стойност на обекта

04-УТ-19

2

КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО

41.

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

ОБА5.1

2

42.

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

ОБА5.2

2

КАДАСТЪР

43.

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

ОБА6.1

2

44.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

ОБА6.3

2

45.

Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри

ОБА6.4

2

46.

Изготвяне на копия от кадастрален план - /кадастрален лист, ръчна скица, разписна книга/ и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/

06-КАД-05

2

47.

Изготвяне на копие от реперен карнет

06-КАД-07

2

48.

Изготвяне на копия от кадастрален план посредством контактно копиране

06-КАД-08

2

49.

Извадка от цифров кадастрален план, регулационен план и специализирана карта

06-КАД-10

2

50.

Отразяване на промени в разписният лист към кадастрален план

06-КАД-12

2

РЕКЛАМА

51.

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

ОБА7.1

2

52.

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

ОБА7.2

2

53.

Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

ОБА7.3

2

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

54.

Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

ОБА8.6

2

55.

Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

ОБА8.7

2

ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ, ТУРИЗЪМ

56.

Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности

12-ТТТ-14

2

 

 

Посетители онлайн

В момента има 41 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 752632

Настройки