Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Общински услуги Общинска собственост и пазарни отношения

Общинска собственост и пазарни отношения

 

Гише №4

Работно време

от 8 до 17ч. Тел: 07751/9971 или 07751/2014 - вътрешен 120

Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

 

Наименование на услугата

шифър

заявление

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.

Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

ОБА2.1

2

2.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

ОБА2.2

2

3.

Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

ОБА2.3

2

4.

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

ОБА2.4

2

5.

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

ОБА2.5

2

6.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

ОБА2.6

2

7.

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

ОБА2.7

2

8.

Издаване на заповед за изземване на имот

ОБА2.8

2

9.

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

ОБА2.9

2

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

10.

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

ОБА3.36

2

11.

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

ОБА3.37

2

КАДАСТЪР

12.

Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства

ОБА6.2

2

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

13.

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси

ОБА8.1

2

14.

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

ОБА8.2

2

15.

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

ОБА8.3

2

16.

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

ОБА8.4

2

17.

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

ОБА8.5

2

18.

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

ОБА8.8

2

19.

Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък

ОБА8.9

2

20.

Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция "Земеделие"

ОБА8.10

21.

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

ОБА8.11

2

22.

Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

ОБА8.12

2

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

23.

Издаване на разрешение за преместване на растителност

ОБА9.1

2

24.

Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

ОБА9.2

2

25.

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

ОБА9.3

2

26.

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

ОБА9.5

2

27.

Маркиране на дървесина, добита извън горските територии

ОБА9.6

2

28.

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

ОБА9.7

2

ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ, ТУРИЗЪМ

29.

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

ОБА11.1

2

30.

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

ОБА11.2

2

31.

Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

ОБА11.3

2

32.

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

ОБА11.4

2

33.

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

ОБА11.5

2

34.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

ОБА11.6

2

35.

Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

ОБА11.7

2

36.

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

ОБА11.8

37.

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

ОБА11.9

2

38.

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

ОБА11.10

2

39.

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

ОБА11.11

2

40.

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

ОБА11.12

2

41.

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

ОБА11.13

2

42.

Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

ОБА11.14

2

43.

Издаване на разрешение за удължено работно време на заведение за хранене и развлечение

0221

2

ТРАНСПОРТ

44.

Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

ОБА12.1

2

45.

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

ОБА12.2

2

46.

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

ОБА12.3

2

47.

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

ОБА12.4

2

48.

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

ОБА12.5

2

49.

Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметрова дейност

ОБА12.6

2

50.

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

ОБА12.7

2

 

 


 

Посетители онлайн

В момента има 40 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 752631

Настройки