Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Община Брезник
  Съобщения


  ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИЯ ВОДЕН ОБЕМ В ЯЗОВИР "КРАСАВА"

  Правила за поведение и действие на населението

  при възникване на бедствия,

  аварии и катастрофи на територията на община Брезник


  Брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“

   

  Брошура - Правила за пожарна безопасност

   

Информация за COVID-19 можете да намерите и тук, в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“.

 

 

Списък на служители от общините на територията на област Перник, осъществяващи социални дейности на карантинирани лица

 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК И МКБППМН ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО И УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО – ВИЖТЕ ПОДРОБНОСТИ

 

ВАЖНО!!!

 

На вниманието на родителите, чиито деца ще възстановят посещението си в ДГ "Брезица" - гр. Брезник Информирано съгласие и Заповед на кмета

 

22.05.2020 г.

ОБЯВА

Община Брезник на основание Решение №61/20.02.2020г.  на Общински съвет Брезник и Заповед  №РД_2-296/22.05.2020г., качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info, обявява:

Вижте пълния текст на обявата

 

22.05.2020 г.

ОБЯВА

Община Брезник на основание Решение № 97/28.04.2020 г. на Общински съвет- гр. Брезник и Заповед  №РД_2-297/22.05.2020г., качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info, обявява:

Вижте пълния текст на обявата

 

Заповед на кмета №РД_2-271/11.05.2020 г. относно забрана разпиляването на питейна вода

 

Заповед на кмета №РД_2-277/1/от 15.05.2020 г. за изменение на Заповед №РД_2-277/14.05.2020

Заповед на кмета №РД_2-277/14.05.2020 г. във връзка с решение на МС за обявяване на извънредна епидемична обстановка

 

21.05.2020 г.

Протокол №2 от 13.05.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал. 7 от чл. 37и на ЗСПЗЗ

 

08.05.2020 г. -Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на Община Брезник

 

20.05.2020 г.

ОБЯВА

Уведомяваме Ви, че Община Брезник продава дърва за огрев /до 5 куб.м./ на жителите с постоянен адрес в Община Брезник.

Заявления по образец се подават в Кметствата, Кметските наместничества и на Гише № 4 в Общинската администрация.

Заплащането на дървата се извършва на Гише № 4 в Общинската администрация след одобряване.

Цената на един пространствен кубически метър е 45.60 лева с ДДС, включващи: добив на дървесина, измерване, кубиране, маркиране, издаване на превозен билет, административни разходи.

 

Транспортът се заплаща отделно, при доставката на дървата по 22 лв. на кубичен метър.

 

На вниманието на собствениците на пчели и пчелни семейства

Уведомяваме Ви, че в Община Брезник са постъпили уведомителни писма в изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне:

От Красимира Тодорова - на 22.05.2020г. и на 23.05.2020г. от 13.00 часа до 18.00 часа в землището на град Брезник в следните местности: „Рапинец“, „Разсадник“, „Шарена чешма“, „Зад бърдо“, „Подстанция“, „Разсадник“ ще се извърши третиране на плевели, картофи и пшеница с препарат за растителна защита „Корида“ и „Зенкор 600 СК“

От „Граово-Грейн“ ООД - от 23.05.2020г. до 28.05.2020г. от 10.00 часа до 19.00 часа в землището на град Брезник в следните местности: „Г. дабавица“, „Каменитец“, „Овчарев камък“, „Алмазица“, „Крива върба“ ще се извърши третиране на плевели с препарат за растителна защита „Селект супер 120ЕК“, „Бор“, „Темза“ и „Форнет екстра 6 од“

От ЗКПУ „Граово-94“ – На 24.05.2020г. и 25.05.2020г. от 10.00 часа до 17.00 часа в землището на град Брезник в следните масиви № 30,33,35,38 ще се извърши третиране на плевели с препарат за растителна защита „Трину“, „Цинтурион супер“ , както и на 26.05.2020г. от 10.00ч. до 17.00ч. в землището на гр. Брезник в следните масиви: № 31,32,214 ще се извърши третиране на плевели с препарат за растителна защита „Флеим дуо и „Скорпио супер“.

От Станислав Михайлов – На 25.05.2020г. от 07.00 часа до 10.00 часа в землището на град Брезник в местността „Шарена чешма“ ще се извърши третиране на плевели с препарат за растителна защита „Алианц ВГ“.

От „Агрива“ ООД - на 25.05.2020г. в землището на град Брезник в местността: „Ферма - Юг“ от 08.00ч. до 12.00ч. ще се извърши третиране на плевели с препарат за растителна защита „Никозеа ОД“ и „Арат“. В местността „Ферма-запад“ от 13.00ч. до 15.00ч. ще се извърши третиране на плевели с препарат за растителна защита „Никозеа ОД“ и „Арат“. В местността „Разсадник“ от 16.00ч. до 18.00ч. ще се извърши третиране на плевели с препарат за растителна защита „Никозеа ОД“ и „Арат“.

 

ВАЖНО!!!

ЗАПОВЕДИ №РД-01-247/01.05.2020, №РД-01-248/01.05.2020 и №РД-01-249/03.05.2020 НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ В

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА БРЕЗНИК


 

05.05.2020 г.

П Р О Т О К О Л

№ 7000-86/1/

Днес 28.02.2020 г. комисия по чл. 210, ал.1 от ЗУТ, назначена със заповеди №  РД_2-100/11.02.2020 г. на Кмета на Община Брезник във връзка с учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура  през имот  с идентификатор 06286.38.55 по КККР на гр. Брезник на  основание чл. 193, ал. 8 от ЗУТ в  състав:

Вижте пълния текст на протокола

 

 

30.04.2020 г.

Протокол №1 от 30.04.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал. 4 от чл. 37и на ЗСПЗЗ

 

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-239/22.04.2020 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост:

Вижте пълния текст на обявата

 

15.04.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник“ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, за предоставяне на услуги за преодоляване на последиците и превенция срещу разпространението на COVID-19 на нуждаещи се лица,

 

Община Брезник обявява прием на кандидат-потребители за дейности, насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и възрастни в риск, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

Услугите ще се осъществяват по механизми, недопускащи застрашаване на потребителите.

Вижте подробности и изтеглете Заявление

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА,

С ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

В ситуацията на извънредно положение ви приканваме да се възползвате от следните възможности за регистрация в ДБТ Перник и ТП на НОИ:

1. Да ползвате отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение, съгласно приетия Закон за извънредните мерки;

2. Да подавате по електронен път /Система за сигурно електронно връчване/ заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ;

3. Да подадете заявление за регистрация в ДБТ Перник по електронна поща- dbt_pernik@abv.bg и Pernik@nss.bg

4. Да изпратите попълнени заявление за регистрация в ДБТ Перник и заявление за парично обезщетение за безработица чрез лицензиран пощенски оператор на следните адреси: Перник, ул. „Радомир“ №1 за ДБТ Перник и гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ №50 за ТП на НОИ

5. Ако нямате КЕП /квалифициран електронен подпис/ или ПИК на НОИ, можете да попълните самостоятелно на хартиен носител заявлението за парично обезщетение за безработица към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в ДБТ. В ДБТ Перник има служител на ТП НОИ Перник, който може да ви консултира. Предоставен е и телефон за директна консултация със служители на НОИ- 076649388

6. В случай, че имате КЕП или ПИК на НОИ можете да ползвате е-зоната на ДБТ и да подадете заявление през системата за сигурно електронно връчване.

 

 

Уважаеми съграждани,

Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.

Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и Ваши близки.

Обръщам към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включите в Кампанията по набиране на доброволци.

 

Прочетете пълния текст на обръщението

 

 

 

 

ЗАПОВЕД НА КМЕТА РД_2-202/19.03.2020 г., относно преустановяване настаняванията в къщите за гости

 

ЗАПОВЕД НА КМЕТА, ОТНОСНО  МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Агенцията по заетостта въвежда допълнителни мерки за обслужване на клиентите на бюрата по труда

 

ВАЖНО!!! МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС

 

График за сметоизвозване м.04


 

 

12.03.2020 г.


ОБЩИНА БРЕЗНИК

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, във връзка с писмо на зам. министър-председателя Т. Дончев и Заповед на кмета, Ви уведомяваме за възможностите за предоставянето на административни услуги в условията на разпространение на коронавирус:

1. Услуги, които не изискват удостоверяване на самоличност могат да бъдат заявявани по ел. поща или пощенски оператор. Заявленията за съответната услуга могат да се изтеглят от сайта на общината www.breznik.info /общински услуги/ и заедно с необходимите документи да се изпращат на email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ,. По същия начин ще можете да получите и готовите документи.

2. Ако притежавате универсален електронен подпис на физическо лице или ПИК на НОИ, можете да заявите желаната услуга от секция ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ от www.breznik.info, следвайки указанията.

3. Ако разполагате с квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ, чрез системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ https://edelivery.egov.bg, можете да водите кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в институциите.


4. Заплащането на местни данъци и такси можете да извършите от всички каси на Изипей или по банков път. /тел. за справки 077513950/Поради извършване на проветряване и дезинфекция на помещенията за работа с граждани, Центърът за административно обслужване ще прекъсва работа за времето от:

10.00 – 10.15 ч., 12.00 – 12.15 ч., 14.00 – 14.15 ч.


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, приканваме Ви да се възползвате от възможностите за неприсъствено обслужване за да помогнем за ограничаването на епидемията от коронавирус

 

 

 

 

 

ВАЖНО!

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2020 г. може да се заплаща от 18.02.2020 г.

На предплатилите за цялата година до 30 юни 2020 г. се прави отстъпка 5%

 

 

 

12 .02.2020 г.

 

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Брезник

С публикуване на настоящият проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Брезник“ на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване за предложения и становища по предложеният проект.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Брезник на ул. „Елена Георгиева” № 16.

 


 

Калкулатор за данък МПС

 

 

 

 

Уважаеми Съграждани,

Във връзка със зачестилите въпроси относно поставяне и ползване на индивидуални съдове за смет от домакинствата в гр.Брезник за 2021 г., Ви уведомяваме, че всеки може да заяви ползване на същите, като подаде декларация по образец до 31.12.2020 г. в отдел „Местни данъци и такси“.

Годишната такса битови отпадъци се формира както следва:

За кофа тип „Мева“0.1куб.м – 105лв. + 0,6 ‰ върху данъчната оценка на имота за физически лица или върху по – високата от отчетната стойност на активите и данъчната оценка за юридическите лица.

Кратност на извозване един път седмично.

За контейнер тип „Бобър“1.1куб.м – 1150лв. + 0,6 ‰ върху данъчната оценка на имота за физически лица или върху по – високата от отчетната стойност на активите и данъчната оценка за юридическите лица.

Кратност на извозване два пъти седмично.

Допълнителна информация можете да получите в отдел МДТ в общинската администрация.

 

 

 

Представяне на Проект „Приеми ме 2015“ - Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020г.

Вижте Презентация и Филм


 

28.08.2018 г.


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,


Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят:

 


- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и

 

- строителни отпадъци от ремонтни дейности.

 

Изброените отпадъци да се поставят в близост до контейнерите за битов отпадък.


 

 


 

Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.

Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката

 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обява за търг с тайно наддаване за прода

22.05.2020 г. ОБЯВА Община Брезник на основание Решение № 97/28.04.2020 г. на Общински съвет- гр. Брезник и Заповед  №РД_2-297/22.05.2020г., качени на сайта ...

Петък, 22 Май 2020

прочетете повече

Обява за търг с явно наддаване за отдава

22.05.2020 г. ОБЯВА Община Брезник на основание Решение №61/20.02.2020г. на Общински съвет Брезник и Заповед №РД_2-296/22.05.2020г., качени на сайта на община Брезник: ww...

Петък, 22 Май 2020

прочетете повече

Протокол №2 от 13.05.2020 г. за определя

21.05.2020 г. Протокол №2 от 13.05.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ...

Четвъртък, 21 Май 2020

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Община Брезник, ЕИК: 000386559 адрес: гр. Брезник, ул. „Е...

Вторник, 19 Май 2020

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  11.05.2020 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-371 /6/ от 11.05.2020 г. Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” ...

Понеделник, 11 Май 2020

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и ...

Петък, 8 Май 2020

прочетете повече

Протокол на комисия 7000-86/1/

П Р О Т О К О Л № 7000-86/1/ Днес 28.02.2020 г. комисия по чл. 210, ал.1 от ЗУТ, назначена със ...

Вторник, 5 Май 2020

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на об

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-239/22.04.2020 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост: І. Описание на им...

Вторник, 28 Април 2020

прочетете повече

Обявление за предоставяне на услуги за п

15.04.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга ...

Сряда, 15 Април 2020

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно З...

Понеделник, 13 Април 2020

прочетете повече

Заповед № РД-136/30.03.2020 год. на дире

Заповед № РД-136/30.03.2020 год. на директора на Областна дирекция "Земеделие" – Перник, относно неизпълнение по рентно плащане за землището на с....

Вторник, 31 Март 2020

прочетете повече

Приложение №2 към инвестиционно предложе

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение №2 към чл.6 о...

Понеделник, 2 Март 2020

прочетете повече

Обява от „ФЪН СПОРТ“ ЕООД - гр.София за

О Б Я В А От „ФЪН СПОРТ“ ЕООД - гр.София, ж.к Люлин, бл.981, вх.Д, ет.2, ап.12 На основание чл....

Понеделник, 17 Февруари 2020

прочетете повече

Проект на Програма за овладяване популац

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община ...

Сряда, 12 Февруари 2020

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник по реда на чл.37в и чл. 37ж, ал. 11 от ЗСП...

Сряда, 5 Февруари 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 16 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1932962