Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Община Брезник

    

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИЯ ВОДЕН ОБЕМ В ЯЗОВИР "КРАСАВА"

  Правила за поведение и действие на населението

  при възникване на бедствия,

  аварии и катастрофи на територията на община Брезник


  Брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“

   

  Брошура - Правила за пожарна безопасност


  ОБЩИНА БРЕЗНИК И РС „ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”- БРЕЗНИК В ПОДКРЕПА НА КАМПАНИИТЕ „СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ“ И „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“ /www.pojarna.com/, СЕ ОБРЪЩА КЪМ ОБЩЕСТВЕННОСТТА И ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ФИРМИ ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ МЕРКИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

 

Заповед на кмета №РД_2-439/01.07.2021 г. относно обявяване настъпване етап "Восъчна зрялост" на зърнено-житните култури

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме членовете на секционните избирателни комисии в Община Брезник, че възнагражденията във връзка с  проведените Изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. ще се изплащат в клоновете на Банка ДСК от 27.07.2021 г. до 31.08.2021 г. срещу представяне на документ за самоличност и удостоверение на РИК Перник.

 

Съобщение

Уведомяваме Ви, че Община Брезник продава дърва за огрев /до 5 куб.м./ на жителите с постоянен адрес в Община Брезник.

Заявления по образец се подават от 01.07.2021г. в Кметствата, Кметските наместничества и на Гише № 4 в Общинската администрация.

Заплащането на дървата се извършва на Гише №4 в Общинската администрация след одобряване.

Цената на един пространствен кубически метър е 45.60 лв. с ДДС, включващи: добив на дървесина, измерване, кубиране, маркиране, издаване на превозен билет, административни разходи.

Транспортът се заплаща отделно, при доставката на дървата по 22 лв. на кубичен метър.

 

 

Образователно видео за разделното събиране на отпадъци от опаковки и какво точно става с отпадъците след като попаднат в контейнерите

 

10.06.2021 г.

Заповед на кмета РД_2–372/09.06.2021 г. за спазване правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 

 

01.06.2021 г.

 

Протокол №2/31.05.2021 г. на комисията за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери, и ливади по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ

Протокол №1/28.04.2021 г. на комисията за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери, и ливади по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ

 

13.07.2021 г.

Във връзка със зачестилите въпроси относно честотата на сметоизвозването и сметосъбирането на територията на община Брезник, ви предоставяме Справка за количеството събрани и извозени отпадъци за периода 12.07.2021 - 16.07.2021 г.

 

 

 

 

 

29.04.2021 г.

Протокол №1/28.04.2021 г. на комисията за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери, и ливади по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ

 

29.04.2021 г. - Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник 2021-2023г.

 

29.04.2021 г. - Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ

 

27.04.2021 г.

Община Брезник на основание Решение №249/19.03.2021г. на Общински съвет – Брезник и Заповед №РД_2-265 от 26.04.2021 год., изменена със Заповед №РД_2-310 от 18.05.2021 год., качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info, обявява процедура по възлагане добив на дървесина от горски територии общинска собственост.

 

21.04.2021 г.

Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Вижте пълния текст на съобщението

 

Заповед на кмета №РД_2-271/11.05.2020 г. относно забрана разпиляването на питейна вода

Сигнали за нарушаване на Заповедта може да подавате на тел. 07751/2514 и 07751/2010

 

Заповед №РД_2 -125/02.03.2021 г. относно недопускане на пожари възникнали поради неспазване на изискванията, свързани с опазване на горите

 

01.04.2021 г.

Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник за периода 2021- 2027г. и в съответствие с чл.20, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Община Брезник ви кани да вземете участие в обсъждане на ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Брезник за периода 2021-2027 г. (ПИРО).

Поради въведените противоепидемични мерки общественото обсъждане на ПИРО ще се проведе неприсъствено, чрез изпратени в свободна форма от заинтересованите лица предложения, мнения и становища по предложения проект на ПИРО на имейл: kmet@breznik.egov.bg или obshtina_breznik@abv.bg в срок до 17.00 ч. на 01.05.2021 г.

 

ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Брезник за периода 2021-2027 г.

 

 

01.03.2021 г.


Правила за ползване на мерите и пасищата – 2021 г.

Списък на мерите и пасищата – 2021 г.

 

17.12.2020 г.

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за Изграждане на „Система от 4 броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 kV на помпена станция“ с местоположение на шахтовите кладенци в поземлени имоти с идентификатори 06286.49.11 и 06286.49.81 в землището на гр. Брезник и поземлени имоти с идентификатори № 41126.13.106 и 41126.13.108 в землището на с. Конска, община Брезник, област Перник

 

09.12.2020 г.

Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Брезник за периода 2021-2027 г.

 

ВАЖНО!!! МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС

Информация за COVID-19 можете да намерите и тук, в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“.

 

Списък на служители от общините на територията на област Перник, осъществяващи социални дейности на карантинирани лица

 

 

На вниманието на родителите, чиито деца ще възстановят посещението си в ДГ "Брезица" - гр. Брезник Информирано съгласие и Заповед на кмета

 

12.03.2020 г.


ОБЩИНА БРЕЗНИК

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, във връзка с писмо на зам. министър-председателя Т. Дончев и Заповед на кмета, Ви уведомяваме за възможностите за предоставянето на административни услуги в условията на разпространение на коронавирус:

1. Услуги, които не изискват удостоверяване на самоличност могат да бъдат заявявани по ел. поща или пощенски оператор. Заявленията за съответната услуга могат да се изтеглят от сайта на общината www.breznik.info /общински услуги/ и заедно с необходимите документи да се изпращат на email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ,. По същия начин ще можете да получите и готовите документи.

2. Ако притежавате универсален електронен подпис на физическо лице или ПИК на НОИ, можете да заявите желаната услуга от секция ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ от www.breznik.info, следвайки указанията.

3. Ако разполагате с квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ, чрез системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ https://edelivery.egov.bg, можете да водите кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в институциите.


4. Заплащането на местни данъци и такси можете да извършите от всички каси на Изипей или по банков път. /тел. за справки 077513950/Поради извършване на проветряване и дезинфекция на помещенията за работа с граждани, Центърът за административно обслужване ще прекъсва работа за времето от:

10.00 – 10.15 ч., 12.00 – 12.15 ч., 14.00 – 14.15 ч.


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, приканваме Ви да се възползвате от възможностите за неприсъствено обслужване за да помогнем за ограничаването на епидемията от коронавирус

 

 

 

 

Калкулатор за данък МПС

 

 

 

 

 

Представяне на Проект „Приеми ме 2015“ - Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020г.

Вижте Презентация и Филм


 

28.08.2018 г.


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,


Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят:

 


- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и

 

- строителни отпадъци от ремонтни дейности.

 

 

Община Брезник предоставя услуга за ползване на контейнери за строителни отпадъци и извозването им до площадка за третиране.

Вижте подробности за услугата

 


 

Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.

Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката

 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Публично обсъждане на отчет за изпълнени

12.07.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 140 АЛ. 1 И АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ...

Понеделник, 12 Юли 2021

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

21.06.2021 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-940 /3/ от 21.06.2021 год. Община Брезник, ...

Понеделник, 21 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

12.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ „Натурекс Иванка Христова“ гр.Брезник, ул. „Владимир Заимов“ №7 Уведомяваме Ви, че ЕТ „Натурекс Иванка Христова“ им...

Сряда, 12 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Проект за допълнение на Наредба за опред

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! П Р О Т О К О Л № 4 Гр.Брезник, 23.04.2021г ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по пров

  Община Брезник на основание Решение №248/19.03.2021г. на Общински съвет Брезник и Заповед №РД_2-272/27.04.2021г., качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info ...

Вторник, 27 Април 2021

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по пров

Община Брезник на основание Решение №248/19.03.2021г. на Общински съвет Брезник и Заповед №РД_2-271/27.04.2021г., качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info об...

Вторник, 27 Април 2021

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по пров

  Община Брезник на основание Решение №248/19.03.2021г. на Общински съвет Брезник и Заповед № РД_2-270/27.04.2021г., качени на сайта на община Брезник: ...

Вторник, 27 Април 2021

прочетете повече

Процедура по провеждане на търг с тайно

    Община Брезник на основание Решение №249/19.03.2021г. на Общински съвет – Брезник и Заповед №РД_2-265 от 26.04.2021 год., изменена със Заповед ...

Вторник, 27 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021 г...

Понеделник, 8 Февруари 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 27 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2535798